MIME viết tắt của “Multipurpose Internet Mail Extensions” là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử, hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME

*

Định nghĩa và sử dụng

MIME viết tắt của “Multipurpose Internet Mail Extensions” là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử, hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME

Type/sub-typeExtension
application/envoyevy
application/fractalsfif
application/futuresplashspl
application/htahta
application/internet-property-streamacx
application/mac-binhex40hqx
application/msworddoc
application/msworddot
application/octet-streamFile chứa dữ liệu nhị phân
application/octet-streambin
application/octet-streamclass
application/octet-streamdms
application/octet-streamexe
application/octet-streamlha
application/octet-streamlzh
application/odaoda
application/olescriptaxs
application/pdfpdf
application/pics-rulesprf
application/pkcs10p10
application/pkix-crlcrl
application/postscriptai
application/postscripteps
application/postscriptps
application/rtfrtf
application/set-payment-initiationsetpay
application/set-registration-initiationsetreg
application/vnd.ms-excelxla
application/vnd.ms-excelxlc
application/vnd.ms-excelxlm
application/vnd.ms-excelxls
application/vnd.ms-excelxlt
application/vnd.ms-excelxlw
application/vnd.ms-outlookmsg
application/vnd.ms-pkicertstoresst
application/vnd.ms-pkiseccatcat
application/vnd.ms-pkistlstl
application/vnd.ms-powerpointpot
application/vnd.ms-powerpointpps
application/vnd.ms-powerpointppt
application/vnd.ms-projectmpp
application/vnd.ms-workswcm
application/vnd.ms-workswdb
application/vnd.ms-workswks
application/vnd.ms-workswps
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationpptx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetxlsx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdocx
application/winhlphlp
application/x-bcpiobcpio
application/x-cdfcdf
application/x-compressz
application/x-compressedtgz
application/x-cpiocpio
application/x-cshcsh
application/x-directordcr
application/x-directordir
application/x-directordxr
application/x-dvidvi
application/x-gtargtar
application/x-gzipgz
application/x-hdfhdf
application/x-internet-signupins
application/x-internet-signupisp
application/x-iphoneiii
application/x-javascriptjs
application/x-latexlatex
application/x-msaccessmdb
application/x-mscardfilecrd
application/x-msclipclp
application/x-msdownloaddll
application/x-msmediaviewm13
application/x-msmediaviewm14
application/x-msmediaviewmvb
application/x-msmetafilewmf
application/x-msmoneymny
application/x-mspublisherpub
application/x-msschedulescd
application/x-msterminaltrm
application/x-mswritewri
application/x-netcdfcdf
application/x-netcdfnc
application/x-perfmonpma
application/x-perfmonpmc
application/x-perfmonpml
application/x-perfmonpmr
application/x-perfmonpmw
application/x-pkcs12p12
application/x-pkcs12pfx
application/x-pkcs7-certificatesp7b
application/x-pkcs7-certificatesspc
application/x-pkcs7-certreqrespp7r
application/x-pkcs7-mimep7c
application/x-pkcs7-mimep7m
application/x-pkcs7-signaturep7s
application/x-shsh
application/x-sharshar
application/x-shockwave-flashswf
application/x-stuffitsit
application/x-sv4cpiosv4cpio
application/x-sv4crcsv4crc
application/x-tartar
application/x-tcltcl
application/x-textex
application/x-texinfotexi
application/x-texinfotexinfo
application/x-troffroff
application/x-trofft
application/x-trofftr
application/x-troff-manman
application/x-troff-meme
application/x-troff-msms
application/x-ustarustar
application/x-wais-sourcesrc
application/x-x509-ca-certcer
application/x-x509-ca-certcrt
application/x-x509-ca-certder
application/ynd.ms-pkipkopko
application/zipzip
audio/basicau
audio/basicsnd
audio/midmid
audio/midrmi
audio/mpegmp3
audio/x-aiffaif
audio/x-aiffaifc
audio/x-aiffaiff
audio/x-mpegurlm3u
audio/x-pn-realaudiora
audio/x-pn-realaudioram
audio/x-wavwav
image/bmpbmp
image/cis-codcod
image/gifgif
image/iefief
image/jpegjpe
image/jpegjpeg
image/jpegjpg
image/pipegjfif
image/pngpng
image/svg+xmlsvg
image/tifftif
image/tifftiff
image/x-cmu-rasterras
image/x-cmxcmx
image/x-iconico
image/x-portable-anymappnm
image/x-portable-bitmappbm
image/x-portable-graymappgm
image/x-portable-pixmapppm
image/x-rgbrgb
image/x-xbitmapxbm
image/x-xpixmapxpm
image/x-xwindowdumpxwd
message/rfc822mht
message/rfc822mhtml
message/rfc822nws
text/csscss
text/h323323
text/htmlhtm
text/htmlhtml
text/htmlstm
text/iulsuls
text/plainbas
text/plainc
text/plainh
text/plaintxt
text/richtextrtx
text/scriptletsct
text/tab-separated-valuestsv
text/webviewhtmlhtt
text/x-componenthtc
text/x-setextetx
text/x-vcardvcf
video/mpegmp2
video/mpegmpa
video/mpegmpe
video/mpegmpeg
video/mpegmpg
video/mpegmpv2
video/quicktimemov
video/quicktimeqt
video/x-la-asflsf
video/x-la-asflsx
video/x-ms-asfasf
video/x-ms-asfasr
video/x-ms-asfasx
video/x-msvideoavi
video/x-sgi-moviemovie
x-world/x-vrmlflr
x-world/x-vrmlvrml
x-world/x-vrmlwrl
x-world/x-vrmlwrz
x-world/x-vrmlxaf
x-world/x-vrmlxof

Chuyên mục: Hỏi Đáp