1. Maven là gì?

Maven là công cụ quản lý và thiết lập tự động 1 dự án phần mềm. Chủ yếu dùng cho các lập trình viên java, nhưng nó cũng có thể được dùng để xây dựng và quản lý các dự án dùng C#, Ruby, Scala hay ngôn ngữ khác.

Bạn đang xem: Maven là gì

Maven phục vụ mục đích tương tự như Apache Ant, nhưng nó dựa trên khái niệm khác và cách hoạt động khác.Maven hỗ trợ việc tự động hóa các quá trình tạo dự án ban đầu, thực hiện biên dịch, kiểm thử, đóng gói và triển khai sản phẩm.Được phát triển bằng ngôn ngữ Java cho phép Maven chạy trên nhiều nền tảng khác nhau: Windows, Linux và Mac OS…

2. Maven hoạt động như nào?

Maven dùng khái niệm Project Object Model (POM) để mô tả việc build project, các thành phần phụ thuộc và các module.

Xem thêm: Tpm Là Gì – Total Productive Maintenance

Nó định nghĩa trước các target cho việc khai báo task, trình biên dịch, đóng gói và thứ tự hoạt động để mọi việc diến ra tốt nhất.Trong mỗi project Maven tạo ra một file .pom, trong file này định nghĩa ra những task như task khi chạy test, task khi build và khi chạy Maven sẽ dựa vào những định nghĩa này để thao tác với project.

Xem thêm: Dự án Là Gì – Khái Niệm Dự án đầu Tư Là Gì

Ví dụ file .pom

4.0.0 com.mycompany.app my-app 1.0 junit junit 3.8.1 test

3. Tại Sao cần Maven?

Khi một project do nhiều nhóm phát triển ví dụ có 2 team cùng tham gia dự án, 2 team đó ở 2 quốc gia khác nhau vì thế chúng ta luôn cần có một sự liên lạc để thông nhất trong việc lập trình vì thế phải có một cái chuẩn nào đó để tất cả mọi người cùng tuân theo, như trong việc sử dụng những thư viện nào, version của thư viện tất cả những thứ như vậy đều được Maven quản lý.Đối với những hệ thống lớn, phức tạp sử dụng nhiều thư viện lại đòi hỏi phải release liên tục cho nên công việc đóng gói (build & deploy), quản lý, nâng cấp và bào trì chúng rất mất thời gian, và lúc đó ta có Maven.

4 Cài đặt Maven

Cài đặt từ reposite của Ubuntu.$ sudo apt-get install mavenVerification:$ -versionApache Maven 3.0.4Maven home: /usr/share/mavenJava version: 1.7.0_09, vendor: Oracle CorporationJava home: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jreDefault locale: en_US, platform encoding: UTF-8OS name: “linux”, version: “3.5.0-17-generic”, arch: “amd64”, family: “unix”

5. Khởi tạo một Project Java bằng Maven

Tạo Project:archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=falseTham số :groupId: thường đặt theo tên của tổ chức hoặc nhóm tạo ra dự ánartifactId: thường lấy theo tên viết tắt của dự án.archetypeArtifactId: là loại dự án sẽ được tạo, Maven cung cấp nhiều kiểu mẫu có sẵn cho người dùng lựa chọn khi khởi tạo.Kết quả: ta sẽ thu được một project với kiến trúc như sau:

*
*
*
*
*

7. Maven commands

Build project với maven: packageDeploy to Tomcat: tomcat:deployTạo file .project để có thể import vào eclipse: eclipse:eclipseChạy unit test testClean project: clean

8. Demo

Step1: Khởi tạo một project:

archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=falseStep2: nội dung file main.java

package com.mycompany.app;/*** Hello world!**/public class App { public static void main( String args ) { System.out.println( “Hello World!” ); }}

Step 3: Thay đổi .pom, add thêm plugin để build project:

4.0.0com.mycompany.appmy-appjar1.0my-apphttp://maven.apachejunit junit 3.8.1 test org.apache.maven.plugins maven-jar-plugin 2.4 true lib/ com.mycompany.app.App Step 4: Build

Chuyên mục: Hỏi Đáp