a type of tree with large, sweet-smelling, usually white or pink flowers, esp. common in the southeastern US

Bạn đang xem: Magnolia là gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
There is a woodland garden running along a secluded valley, planted with magnolias, rhododendrons, azaleas and other flowering shrubs.
They may cover tree trunks and branches, and also sometimes occur on the sides of buildings and the leaves of palm trees, oaks and magnolias.
Today it contains about 3500 plant varieties, with good collections of camelias (550 varieties), rhododendrons (400), magnolias (85), azaleas (80), and hortensias (60).
The lake is surrounded by a rolling landscape with blooming flowers like magnolias, orchids and rhododendrons.
The park was created in 1944 adjacent to the railway tracks, and now contains azaleas, dogwoods, magnolias, cut-leaf maples, redbuds, rhododendron, and viburnum.
If he asks for matt magnolia paint to paint his dining room the retailer must supply him with merchantable paint with a matt finish and of magnolia colour.

*

Xem thêm: Epub Là Gì – Tệp Và Cách Mở Chúng

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Pestle Là Gì – Phan Tich Pest La Gi

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp