TỪ VỰNG TIẾNG ANH, TỪ VỰNG TIẾNG ANH CƠ BẢN, TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ

Bạn đang xem: Khoa tiếng anh là gì

 Orthopedic hospital /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện chỉnh hình
psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: bệnh viện tâm thần
 Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học

 Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa tiêu hóa
 Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chuyên khoa gây mê
 Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chuyên khoa da liễu
 Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội tiết
 Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học

 Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần kinh

 Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa mắt
 Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình
 Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình
 Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật tạo hình

Xem thêm: Vndirect Là Gì – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vndirect

 Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực
 Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa chấn thương
Inpatient department /ˈɪnpeɪʃnt dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa bệnh nhân nội trú
 Outpatient department /ˈaʊtpeɪʃnt dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa bệnh nhân ngoại trú

 Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: bác sĩ tim mạch
 Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: bác sĩ da liễu
 Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: bác sĩ nội tiết
 Epidemiologist /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ dịch tễ học
 Gastroenterologist /ˌɡastrəʊˌɛntəˈrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa
 gynaecologist /ˌɡʌɪnəˈkɒlədʒɪst/: bác sĩ phụ khoa
 haematologist /hiːməˈtɒlədʒɪst/: bác sĩ huyết học
 Immunologist /ɪmjʊˈnɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa miễn dịch
 Nephrologist /nɛˈfrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa thận
 Neurologist /njʊˈrɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa thần kinh
  Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃ(ə)n/: bác sĩ sản khoa

 

 Oncologist /ɒŋˈkɒlədʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa ung thư
 ophthalmologist /ɒfθalˈmɒlədʒɪst/: bác sĩ mắt
 Orthopedist /ˌɔːθəˈpiːdɪst/: bác sĩ ngoại chỉnh hình
 Otorhinolaryngologist /ˌəʊtə(ʊ)ˌrʌɪnəʊˌlarɪŋˈɡɒlədʒɪst/: bác sĩ tai mũi họng

Xem thêm: Epilepsy Là Gì

 Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/: bác sĩ bệnh lý học

Chuyên mục: Hỏi Đáp