Như bạn biết dữ liệu luôn được truyền từ máy tính nọ tới máy tính kia thông qua môi trường Internet, và nó được đóng gói theo một định dạng nào đó trước khi gửi đi. Nơi nhận phải hiểu được định dạng này để phân tích lấy ra được dữ liệu gốc.

Bạn đang xem: Json.stringify là gì

*

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation, nó cũng là một định dạng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu. Định dạng JSON có nguồn gốc từ cú pháp đối tượng của Javascript, vì vậy nó thừa kế sự đơn giản, và hoàn toàn dựa trên văn bản.

*

var aCompany = { name : “Amazon”, ceo : “Jeff Bezos”, employees: };
{ “name” : “Amazon”, “ceo” : “Jeff Bezos”, “employees”:}
JSON là một định dạng để trao đổi dữ liệu gọn nhẹ (Lightweight).Dữ liệu JSON tự mô tả chính nó, vì vậy nó dễ hiểu cho tất cả mọi người.JSON là một ngôn ngữ độc lập, và là một văn bản. Bạn có thể sử dụng một ngôn ngữ bất kỳ để đọc hoặc tạo ra dữ liệu JSON. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có thư viện đọc và ghi dữ liệu JSON.

Xem thêm: Đường Đồng Mức Là Gì – Nghĩa Của Từ Đường Đồng Mức Trong Tiếng Việt

// JSON Object:{“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”}// JSON Array:
JSON là thuần định dạng dữ liệu — nó chỉ chứa các thuộc tính (properties), không chứa các phương thức.JSON đòi hỏi dấu nháy kép (double quotes) được sử dụng cho các chuỗi, và tên thuộc tính. Dấu nháy đơn (Single quotes) là không hợp lệ.Thậm chí chỉ một dấu phẩy hoặc dấu hai chấm (colon) đặt sai vị trí có thể làm cho tập tin JSON bị sai, và không hoạt động. Vì vậy bạn nên cẩn thận để xác thực bất cứ dữ liệu nào bạn muốn sử dụng.

Xem thêm: Tvc Là Gì – Phim Quảng Cáo

Bằng cách sử dụng phương thức JSON.parse(text) giúp bạn phân tích một dữ liệu JSON và chuyển nó thành một đối tượng.
var text = “{ ” + ” “name”: “Amazon”, ” + ” “ceo” : “Jeff Bezos”, ” + ” “employees” : ” + “}”;var obj = JSON.parse(text);console.log(obj.employees);console.log(obj.ceo); // Jeff Bezosconsole.log(obj.employees.firstName); // Johnconsole.log(obj.employees.firstName); // Annaconsole.log(obj.employees.firstName); // Peter

Chuyên mục: Hỏi Đáp