Dạng ngữ pháp Đảo ngữ là một trong những dạng ngữ pháp quan trọng và khá khó trong tiếng anh. Với mong muốn giúp các bạn dễ dàng học tập và làm việc với cấu trúc ngữ pháp này, chúng mình đã tổng hợp các dạng đảo ngữ thường gặp và phổ biết nhất hiện nay trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Inversion là gì

Định nghĩa đảo ngữ

Đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ để nhấn mạnh. Vì thế, nó sẽ làm cho cấu trúc ngữ pháp có sự thay đổi. Vậy khi nào chúng ta sử dụng đảo ngữ? Đảo ngữ được sử dụng nhiều trong văn viết để nhấn mạnh ý như thế câu văn của bạn sẽ chuyên nghiệp và đa dạng hơn.

*

Các dạng đảo ngữ (the inversion) trong tiếng anh

Các dạng đảo ngữ trong tiếng anh

Đảo ngữ với No và Not

Cấu trúc:No + N + Auxiliary + S + VNot any + N + Auxiliary + S +

E.g:

No one can I believe from now on.Not any money shall I lend you from now on.

Lưu ý: Đảo ngữ với các cụm từ có No sau đây:

At no timeOn no conditionOn no account + Auxiliary + S + NUnder/ in no circumstancesFor no reasonIn no wayNo longer

E.g:

For no reason shall you play truant.The money is not to be paid under any circumstances.(= Under no circumsstances is the money tobe paid.)On no condition shall we accept their proposal.For no reason shall you play truant?The money is not to be paid under any circumstances.(= Under no circumstances is the money to be paid.)On no condition shall we accept their proposal.

Đảo ngữ với các trạng từ phủ định:

Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..

Cấu trúc đảo ngữ:

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

E.g:

Never in Mid-summer does it snow.Hardly ever does he speak in the public.

Đảo ngữ với câu điều kiện

Trong đảo ngữ với câu điều kiện chúng ta có 3 dạng:

Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + V…

E.g:

Should she come late, she will miss the train.Should he lend me some money, I will buy that house.Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were S + to-V/ Were + S…

E.g:

If I were you, I would work harder = Were I you, I……..If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I……..Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V­­3

E.g:

If she had studied hard, she wouldn’t have failed the examHad she studied hard, she wouldn’t have failed the exam

Đảo ngữ No sooner………. than…..

Xem thêm: Philosophy Là Gì – Philosophy Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Cấu trúc

Hardly/ Bearly/ Scarely…….. When/ before

E.g:

No sooner had I arrived home than the telephone rang.Hardly had she put up her umbrella before the rain became down in torrents.

Đảo ngữ với ONLY

Only onceOnly laterOnly in this wayOnly in that wayOnly then + Auxiliary + S + VOnly after + NOnly by V_ing/ NOnly when + clauseOnly with + NOnly if+ clauseOnly in adv of time/ place

E.g:

Only once did I meet her.Only after all guests had gone home could we relax.Only when I understand her did I like her.Only by practising English every day can you speak it fluently.

Đảo ngữ với Not only……. but……also…

Cấu trúc đảo ngữ: Not only + Auxiliary + S + V but…. also……….

E.g:

Not only is he good at Math but he also speaks English very well.Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

Đảo ngữ với SO

Cấu trúc: So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that-clause (mệnh đề danh từ)

E.g

So bright is it that I can’t see.So busy am I that I don’t have time to meet my friend weekend.So difficult was the task that his staff can not solve it.

Đảo ngữ với until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V

Cấu trúc: Until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V

E.g:

I won’t come home till 10 o’clock. (=Not until/ till 10 o’clock that I will come home.) (= It is not until 10 o’clock that I will come home.) I didn’t know that I had lost my document till I got company. (= Not until/ till I got company did I know that I had lost my document.)

Đảo ngữ với No where

Cấu trúc: No where + Aux (Trợ động từ) + S + V

E.g:

No where in the world is the scenery as beautiful as that in my country.No where do I feel as peaceful as I do at home.No where can you find the girls as pretty as those in my country.

Các dạng đảo ngữ trong tiếng anh nhiều trường hợp, vô cùng đa dạng và phức tạp. Tuy nhiên nếu sử dụng được thành thạo thì câu văn của bạn sẽ rất hay và được đánh giá cao và cũng tránh sự nhàm chán khi sử dụng mẫu câu.

Xem thêm: Vat Là Gì – Thuế Giá Trị Gia Tăng

Chúc bạn thành công!

Đây là các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn.

Chuyên mục: Hỏi Đáp