Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

Bạn đang xem: Intersect là gì

*

Cơ bản về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh thao tác cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt động SQL nâng caoRàng buộc trong SQLSQL JoinHàm trong SQLTài liệu SQL tham khảo
Mệnh đề INTERSECT trong SQL

Xem thêm: 3d Cho Android – Cài đặt Game

Trang trước
Trang sau

Mệnh đề/Toán tử INTERSECT trong SQL được sử dụng để kết hợp hai lệnh SELECT, nhưng trả về các hàng chỉ từ lệnh SELECT đầu tiên mà là đồng nhất với một hàng trong lệnh SELECT thứ hai. Nghĩa là, INTERSECT chỉ trả về các hàng chung được trả về bởi hai lệnh SELECT.

Các qui tắc áp dụng cho toán tử UNION cũng áp dụng cho toán tử INTERSECT. MySQL không hỗ trợ toán tử INTERSECT.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của INTERSECT trong SQL như sau:

SELECT cot1 FROM bang1 INTERSECTSELECT cot1 FROM bang1 Ở đây, dieu_kien đã cho có thể là bất kỳ biểu thức nào theo yêu cầu của bạn.

Xem thêm: Draw On Là Gì

Ví dụ

Giả sử có hai bảng, bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+—-+———+—–+———–+——–+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+—-+———+—–+———–+———+| 1 | Hoang | 21 | CNTT | 4000000 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3000000 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 4000000 || 4 | Nhan | 19 | CK | 4500000 || 5 | Huong | 20 | TCNH | 5000000 |+—-+———+—–+———–+———+Bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY FROM SINHVIEN LEFT JOIN MUONSACH ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_IDINTERSECT SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY FROM SINHVIEN RIGHT JOIN MUONSACH ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID;
Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

Chuyên mục: Hỏi Đáp