Trong tiếng Anh, câu có thể được chia dựa trên mục đích sử dụng của chúng trong một câu. Với cách chia này, ta thường bắt gặp 4 loại câu:

– Câu trần thuật

– Câu nghi vấn

– Câu mệnh lệnh

*

– Câu cảm thán

Bài học này sẽ tập trung giới thiệu 2 dạng câu cơ bản là câu trần thuật và câu hỏi trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Interrogative là gì

I – Câu trần thuật (Declarative sentences)

1 – Định nghĩa câu trần thuật trong tiếng Anh

Câu trần thuật là câu được sử dụng để thuật lại một thông tin, một sự việc hay một hiện tượng nào đó. Câu trần thuật thường được kết thúc bởi dấu chấm câu (.).

Câu trần thuật thường được chia làm hai dạng: dạng khẳng định (affirmative) và dạng phủ định (negative). Người ta hay ký hiệu câu dạng khẳng định với dấu cộng (+) và câu dạng phủ định với dấu trừ (-) 

Ví dụ cho câu trần thuật dạng khẳng định.

E.g.

I hope to see you again some time. (Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn một lúc nào đó.)

He likes Ariana. (Anh ấy thích Ariana.)

Ví dụ cho câu trần thuật dạng phủ định.

Xem thêm: System Là Gì – Social định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

E.g. 

I don’t want to do that. (Tôi không muốn làm việc đó.)

He doesn’t like me. (Anh ấy không thích tớ.)

*

2 – Cấu trúc câu trần thuật trong tiếng Anh

a – Dạng khẳng định: subject (chủ ngữ) + verb (động từ)

E.g. He bought a new fridge yesterday. (Anh ấy đã mua một chiếc tủ lạnh mới ngày hôm qua.)

b – Dạng phủ định

– Câu trần thuật dạng phủ định sử dụng “not”: trợ động từ + not + động từ

E.g. I’m not very interested in comic books. (Tôi không hứng thú với truyện tranh.)

– Câu trần thuật dạng phủ định sử dụng các đại từ mang nghĩa phủ định (barely, seldom, never, …)

E.g. She can hardly hear me. (Cô ấy hầu như không nghe thấy tôi.)

– Câu trần thuật dạng phủ định sử dụng “no” + danh từ

E.g. There is no sugar left. (Không còn lại chút đường nào.)

II – Câu hỏi hay câu nghi vấn (Interrogative sentences)

1 – Định nghĩa về câu hỏi trong tiếng Anh

Câu nghi vấn là câu được dùng để hỏi thông tin về một sự vật, sự việc hoặc một hiện tượng nào đó. Câu nghi vấn được kết thúc câu bởi dấu chấm hỏi (?).

2 – Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Đối với các câu hỏi trong tiếng Anh, chúng ta thường bắt gặp 4 dạng câu hỏi dưới đây:

– Yes/ No Interrogatives

– Wh- Interrogatives

– Alternative Interrogatives

– Question Tags

Chúng ta cùng tìm hiểu 4 dạng câu hỏi trong tiếng Anh phổ biến này nhé

a – Yes/ No Interrogatives (Câu hỏi nghi vấn có câu trả lời là Yes/No)

Câu hỏi Yes/ No thường được bắt đầu bởi một trợ động từ.

Xem thêm: Info Là Gì – Xin Info Trên Facebook để Làm Gì

Cấu trúc: Trợ động từ + chủ ngữ + động từ +…?

E.g. Are you a doctor? (Bạn có phải là một bác sỹ không?)

b – Wh- Interrogatives (Câu hỏi có từ để hỏi có chứa WH-)

Câu hỏi WH- là loại câu hỏi có chưa các từ để hỏi có chứa WH- bao gồm: what, why, where, when, how, who, whom, which, whose.

Cấu trúc: (Từ để hỏi bắt đầu có chứa WH-) + động từ + chủ ngữ + …?

E.g. What time does Quyen usually wake up? (Quyên thường tỉnh dậy lúc mấy giờ?)

c – Alternative Interrogatives (Câu hỏi chọn lựa)

Ngoài câu hỏi nghi vấn, câu hỏi lựa chọn trong tiếng Anh cũng thường được bắt đầu bằng một trợ động từ. Câu hỏi này thường hỏi người nghe về những lựa chọn, vì thế câu trả lời cho câu hỏi này cũng tập trung đưa thông tin về con người/ sự vật/ sự việc được chọn.

E.g. Would you like some tea or coffee? (Bạn muốn một chút trà hay cà phê?)

d – Question Tags (Câu hỏi đuôi)

Đây là dạng câu hỏi trong tiếng Anh tương đối đặc biệt. Chúng tồn tại dưới dạng một câu hỏi ngắn được gắn ở phần cuối của một câu khẳng định. Một trong những cách sử dụng thường gặp của dạng câu hỏi này là để xác thực thông tin của câu khẳng định vừa nêu là đúng hay sai.

E.g. He is from Canada, isn’t he? (Anh ấy từ Canada, đúng không nhỉ?)

Bài học cung cấp cho bạn một cách tổng thể về các dạng câu bao gồm câu trần thuật và câu hỏi trong tiếng Anh, đây là kiến thức cơ bản nhất khi bạn tiếp xúc với một ngôn ngữ mới. Vì vậy, dù bài có hơi dài bạn cố gắng học hết và đặt câu ví dụ cho từng trường hợp nhé!

Chuyên mục: Hỏi Đáp