1 BrE & NAmE /“ɪntrəst hoặc “ɪntrest/ 2 Hình thái từ 3 Thông dụng 3.1 Danh từ 3.1.1 Sự quan tâm, sự chú ý; điều quan tâm, điều chú ý 3.1.2 Sự thích thú; điều thích thú 3.1.3 Tầm quan trọng 3.1.4 Quyền lợi; lợi ích 3.1.5 Lợi tức, tiền lãi 3.1.6 Tập thể cùng chung một quyền lợi 3.2 Ngoại động từ 3.2.1 Làm cho quan tâm, làm cho chú ý, làm cho thích thú 3.2.2 Liên quan đến, dính dáng đến 3.2.3 Làm tham gia 3.3 Cấu trúc từ 3.3.1 to make interest with somebody 4 Hóa học & vật liệu 4.1 sự quan tâm 5 Kỹ thuật chung 5.1 lãi 5.2 lợi tức 5.3 lợi ích 5.4 quyền lợi 5.5 Nguồn khác 6 Kinh tế 6.1 cổ phần 6.2 cổ quyền 6.3 phần vốn tham gia 6.4 quan tâm 6.5 quyền lợi 6.6 quyền sở hữu 6.7 sản quyền 6.8 sự hứng thú 6.9 thích 6.10 thú vị 6.11 tiền lãi 6.12 tiền lời 6.13 Nguồn khác 6.14 Nguồn khác 7 Các từ liên quan 7.1 Từ đồng nghĩa 7.1.1 noun 7.1.2 verb 7.2 Từ trái nghĩa 7.2.1 noun 7.2.2 verb BrE & NAmE /“ɪntrəst hoặc “ɪntrest/

Hình thái từ

Past + PP: interestedVing: interesting

Thông dụng

Danh từ

Sự quan tâm, sự chú ý; điều quan tâm, điều chú ý a question of great interestmột vấn đề đáng chú ý Sự thích thú; điều thích thú Tầm quan trọng a matter of great interestmột việc quan trọng Quyền lợi; lợi ích to do something in (to) somebody”s interest (s)làm gì vì lợi ích của ai Lợi tức, tiền lãi interest ratelãi suất Tập thể cùng chung một quyền lợi the steel interestnhóm tư bản thép

Ngoại động từ

Làm cho quan tâm, làm cho chú ý, làm cho thích thú Liên quan đến, dính dáng đến the fight against aggression interests all peoplessự đấu tranh chống xâm lược liên quan đến mọi dân tộc Làm tham gia to interest a financier in an undertakinglàm cho một nhà tư bản tài chính tham gia một cuộc kinh doanh

Cấu trúc từ

to make interest with somebody dùng lợi ích cá nhân làm áp lực với ai

Hóa học & vật liệu

sự quan tâm

Kỹ thuật chung

lãi lợi tức lợi ích quyền lợi European SMDS Interest Group (ESIG)Nhóm cùng quyền lợi SMDS châu Âujoint interestquyền lợi chunglife interestquyền lợi trọn đờiMultimedia Communications Community of Interest (MMCOI)cộng đồng truyền thông đa phương tiện có cùng quyền lợiPeripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI>IG)nhóm cộng đồng quyền lợi đặc biệt về liên kết các thành phần ngoại vi

Nguồn khác

interest : Chlorine Online

Kinh tế

cổ phần cổ quyền buying out an interestsự mua hết toàn bộ cổ quyềnnon-controlling interestcổ quyền không thể kiểm soát phần vốn tham gia quan tâm indication of interestdấu hiệu quan tâm quyền lợi absolute interestquyền lợi tuyệt đốiconflict of interesttranh chấp quyền lợiequitable interestquyền lợi chính đánggross interestquyền lợi đa sốlawful interestquyền lợi chính đángmajority interestquyền lợi đa sốmajority interestquyền lợi tối thiểuminority interestquyền lợi thiểu sốmutual interestquyền lợi chungproprietary interestquyền lợi của người chủsecurity interestquyền lợi an toànshareholder”s interestquyền lợi của các cổ đôngshort insurance interestquyền lợi bảo hiểm không đủundivided interestQuyền lợi không thể phân chia-Quyền lợi nguyên khốiworking interestquyền lợi hoạt độngworking interestquyền lợi khai thác quyền sở hữu sản quyền sự hứng thú thích thú vị tiền lãi accrual interesttiền lãi phát sinh tính đến ngày hạch toánadvance free of interesttiền lãi không trả trướcback interesttiền lãi còn thiếubuilding-society interesttiền lãi trả cho công ty nhàbuilding-society interesttiền lãi từ công ty nhàcapitalization of interestvốn hóa tiền lãicomputation of interestsự tính toán tiền lãicontract interesttiền lãi hợp đồng quy địnhdaily interesttiền lãi mỗi ngàydaily interest in arrearstiền lãi còn thiếu mỗi ngàyfixed interesttiền lãi cố địnhgraduated interesttiền lãi lũy tiếngraduated interesttiền lãi trả làm nhiều kỳinterest accounttài khoản tiền lãiinterest arbitrageđầu cơ tiền lãiinterest chargechi phí tiền lãiinterest chargevốn hóa tiền lãiinterest charged to costtiền lãi đã tính vào giá vốninterest claimquyền đòi tiền lãiinterest differentialchênh lệch tiền lãiinterest for delaytiền lãi chậm trảinterest parity conditionđiều kiện ngang giá tiền lãiinterest passbooksổ tiền lãiinterest paymenttiền lãi phải thanh toáninterest periodđiều kiện ngang giá tiền lãiinterest statementbản báo cáo tiền lãiinterest suspensesự ghi tạm tiền lãinominal interesttiền lãi thựcrolled-up interesttiền lãi lũy kếtax on deposit interestthuế tiền lãi gởitax-deductible interesttiền lãi có thể khấu trừ vào thuếunearned interesttiền lãi chưa kiếm đượcvariable-rate interesttiền lãi biến đổi tiền lời moratory interesttiền lời do triển hạn thanh toán

Nguồn khác

interest : Corporateinformation

Nguồn khác

interest : bized

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun absorption , activity , affection , attentiveness , care , case , concern , concernment , consequence , diversion , engrossment , enthusiasm , excitement , game , hobby , importance , interestedness , into , leisure activity , matter , moment , note , notice , passion , pastime , preoccupation , pursuit , racket , recreation , regard , relaxation , relevance , significance , sport , suspicion , sympathy , thing , benefit , gain , good , profit , prosperity , welfare , well-being , accrual , authority , bonus , claim , commitment , credit , discount , due , earnings , influence , involvement , participation , percentage , piece , points , portion , premium , right , stake , title , curiousness , inquisitiveness , advantage , affinity , attraction , behoof , consciousness , curiosity , cynosure , fixation , part , polestar , share , topicality , usury , vested interest , weal verb affect , amuse , appeal , appeal to , arouse , attract , be interesting to , concern , divert , engage , engross , entertain , enthrall , excite , fascinate , grab , hook , intrigue , involve , lure , move , perk up , pique , please , pull , sit up , snare , tantalize , tempt , titillate , touch , turn on , advantage , attraction , behalf , benefit , credit , curiosity , dabble , earnings , enthusiasm , haunt , hobby , influence , investment , obsess , part , passion , points , preoccupy , pursuit , recreation , rivet , share , stake , sympathy , welfare

Từ trái nghĩa

noun apathy , boredom , disinterest , indifference , disadvantage , ennui , unconcern verb bore , bother , disenchant , disinterest

Chuyên mục: Hỏi Đáp