3 Thông dụng3.1 Danh từ3.2 Ngoại động từ3.3 Cấu trúc từ4 Hóa học & vật liệu5 Kỹ thuật chung6 Kinh tế7 Các từ liên quan7.1 Từ đồng nghĩa7.2 Từ trái nghĩa BrE & NAmE /“ɪntrəst hoặc “ɪntrest/

Hình thái từ

Thông dụng

Danh từ

Sự quan tâm, sự chú ý; điều quan tâm, điều chú ýa question of great interestmột vấn đề đáng chú ý Sự thích thú; điều thích thú Tầm quan trọnga matter of great interestmột việc quan trọng Quyền lợi; lợi íchto do something in (to) somebody”s interest (s)làm gì vì lợi ích của ai Lợi tức, tiền lãiinterest ratelãi suất Tập thể cùng chung một quyền lợithe steel interestnhóm tư bản thép

Ngoại động từ

Làm cho quan tâm, làm cho chú ý, làm cho thích thú Liên quan đến, dính dáng đếnthe fight against aggression interests all peoplessự đấu tranh chống xâm lược liên quan đến mọi dân tộc Làm tham giato interest a financier in an undertakinglàm cho một nhà tư bản tài chính tham gia một cuộc kinh doanh

Cấu trúc từ

to make interest with somebody dùng lợi ích cá nhân làm áp lực với ai

Hóa học & vật liệu

sự quan tâm

Kỹ thuật chung

lãi lợi tức lợi ích quyền lợiEuropean SMDS Interest Group (ESIG)Nhóm cùng quyền lợi SMDS châu Âujoint interestquyền lợi chunglife interestquyền lợi trọn đờiMultimedia Communications Community of Interest (MMCOI)cộng đồng truyền thông đa phương tiện có cùng quyền lợiPeripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI>IG)nhóm cộng đồng quyền lợi đặc biệt về liên kết các thành phần ngoại vi

Nguồn khác

interest : Chlorine Online

Kinh tế

cổ phần cổ quyềnbuying out an interestsự mua hết toàn bộ cổ quyềnnon-controlling interestcổ quyền không thể kiểm soát phần vốn tham gia quan tâmindication of interestdấu hiệu quan tâm quyền lợiabsolute interestquyền lợi tuyệt đốiconflict of interesttranh chấp quyền lợiequitable interestquyền lợi chính đánggross interestquyền lợi đa sốlawful interestquyền lợi chính đángmajority interestquyền lợi đa sốmajority interestquyền lợi tối thiểuminority interestquyền lợi thiểu sốmutual interestquyền lợi chungproprietary interestquyền lợi của người chủsecurity interestquyền lợi an toànshareholder”s interestquyền lợi của các cổ đôngshort insurance interestquyền lợi bảo hiểm không đủundivided interestQuyền lợi không thể phân chia-Quyền lợi nguyên khốiworking interestquyền lợi hoạt độngworking interestquyền lợi khai thác quyền sở hữu sản quyền sự hứng thú thích thú vị tiền lãiaccrual interesttiền lãi phát sinh tính đến ngày hạch toánadvance free of interesttiền lãi không trả trướcback interesttiền lãi còn thiếubuilding-society interesttiền lãi trả cho công ty nhàbuilding-society interesttiền lãi từ công ty nhàcapitalization of interestvốn hóa tiền lãicomputation of interestsự tính toán tiền lãicontract interesttiền lãi hợp đồng quy địnhdaily interesttiền lãi mỗi ngàydaily interest in arrearstiền lãi còn thiếu mỗi ngàyfixed interesttiền lãi cố địnhgraduated interesttiền lãi lũy tiếngraduated interesttiền lãi trả làm nhiều kỳinterest accounttài khoản tiền lãiinterest arbitrageđầu cơ tiền lãiinterest chargechi phí tiền lãiinterest chargevốn hóa tiền lãiinterest charged to costtiền lãi đã tính vào giá vốninterest claimquyền đòi tiền lãiinterest differentialchênh lệch tiền lãiinterest for delaytiền lãi chậm trảinterest parity conditionđiều kiện ngang giá tiền lãiinterest passbooksổ tiền lãiinterest paymenttiền lãi phải thanh toáninterest periodđiều kiện ngang giá tiền lãiinterest statementbản báo cáo tiền lãiinterest suspensesự ghi tạm tiền lãinominal interesttiền lãi thựcrolled-up interesttiền lãi lũy kếtax on deposit interestthuế tiền lãi gởitax-deductible interesttiền lãi có thể khấu trừ vào thuếunearned interesttiền lãi chưa kiếm đượcvariable-rate interesttiền lãi biến đổi tiền lờimoratory interesttiền lời do triển hạn thanh toán

Nguồn khác

interest : Corporateinformation

Nguồn khác

interest : bized

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounabsorption , activity , affection , attentiveness , care , case , concern , concernment , consequence , diversion , engrossment , enthusiasm , excitement , game , hobby , importance , interestedness , into , leisure activity , matter , moment , note , notice , passion , pastime , preoccupation , pursuit , racket , recreation , regard , relaxation , relevance , significance , sport , suspicion , sympathy , thing , benefit , gain , good , profit , prosperity , welfare , well-being , accrual , authority , bonus , claim , commitment , credit , discount , due , earnings , influence , involvement , participation , percentage , piece , points , portion , premium , right , stake , title , curiousness , inquisitiveness , advantage , affinity , attraction , behoof , consciousness , curiosity , cynosure , fixation , part , polestar , share , topicality , usury , vested interest , weal verbaffect , amuse , appeal , appeal to , arouse , attract , be interesting to , concern , divert , engage , engross , entertain , enthrall , excite , fascinate , grab , hook , intrigue , involve , lure , move , perk up , pique , please , pull , sit up , snare , tantalize , tempt , titillate , touch , turn on , advantage , attraction , behalf , benefit , credit , curiosity , dabble , earnings , enthusiasm , haunt , hobby , influence , investment , obsess , part , passion , points , preoccupy , pursuit , recreation , rivet , share , stake , sympathy , welfare

Từ trái nghĩa

nounapathy , boredom , disinterest , indifference , disadvantage , ennui , unconcern verbbore , bother , disenchant , disinterest

Chuyên mục: Hỏi Đáp