Excel cho Microsoft 365Excel cho Microsoft 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm INTERCEPT trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: Intercept là gì

Mô tả

Tính toán điểm mà tại đó một đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng các giá trị x và giá trị y hiện có. Điểm cắt được dựa vào đường hồi quy phù hợp nhất nối qua các giá trị x đã biết và giá trị y đã biết. Dùng hàm INTERCEPT khi bạn muốn xác định giá trị của biến số phụ thuộc khi biến số độc lập là 0 (không). Ví dụ, bạn có thể dùng hàm INTERCEPT để dự đoán điện trở của một kim loại tại 0°C khi các điểm dữ liệu của bạn được lấy ở nhiệt độ phòng và cao hơn.

Cú pháp

INTERCEPT(known_y”s, known_x”s)

Cú pháp hàm INTERCEPT có các đối số sau đây:

Known_y”s Bắt buộc. Tập hợp phụ thuộc các quan trắc hoặc dữ liệu.

Known_x”s Bắt buộc. Tập hợp độc lập các quan trắc hoặc dữ liệu.

Chú thích

Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

Xem thêm: đơn Hàng Tiếng Anh Là Gì, Mẫu đơn đặt Hàng Bằng Tiếng Anh

Nếu known_y”s và known_x”s có chứa số điểm dữ liệu khác nhau hoặc không chứa điểm dữ liệu nào, hàm INTERCEPT trả về giá trị lỗi #N/A.

Phương trình cho giao cắt của đường hồi quy, a, là:

*

trong đó độ dốc, b, được tính toán là:

*

và trong đó x và y là các mẫu AVERAGE(known_x”s) và AVERAGE(known_y”s).

Thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm INTERCEPT và SLOPE khác với thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm LINEST. Sự khác nhau giữa các thuật toán này có thể dẫn đến các kết quả khác nhau khi dữ liệu chưa được xác định và cộng tuyến. Ví dụ, nếu các điểm giá trị của đối số known_y”s là 0 và các điểm dữ liệu của đối số known_x”s là 1:

INTERCEPT và SLOPE trả về lỗi #DIV/0! . Thuật toán INTERCEPT và SLOPE được thiết kế để tìm một và chỉ một câu trả lời và trong trường hợp này có nhiều câu trả lời.

Hàm LINEST trả về giá trị 0. Thuật toán LINEST được thiết kế để trả về kết quả hợp lý của dữ liệu cộng tuyến và trong trường hợp này có thể tìm thấy ít nhất một câu trả lời.

Xem thêm: Recommend Là Gì – Nghĩa Của Từ Recommend

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Y đã biết

X đã biết

2

3

9

1

8

Công thức

6

5

11

7

5

Mô tả

Kết quả

=INTERCEPT(A2:A6, B2:B6)

Điểm mà tại đó một đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng các giá trị x và giá trị y trên đây

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}