The inside of a part of the body such as the arm or leg is the part facing in towards the rest of the body:

Bạn đang xem: Inside là gì

Inside is an adjective, noun, adverb or preposition. We use inside when we refer to the inner part of something. …
If something is inside out, it has the usual inside part on the outside and the usual outside part on the inside:
Inside is an adjective, noun, adverb or preposition. We use inside when we refer to the inner part of something. …
Inside is an adjective, noun, adverb or preposition. We use inside when we refer to the inner part of something. …
(of information) obtained by someone in a group, organization, or company and therefore involving special or secret knowledge:
Inside is an adjective, noun, adverb or preposition. We use inside when we refer to the inner part of something. …
If you do something inside of a particular time, you do it using slightly less than that amout of time:
if you do something or something happens inside (of) a particular time or limit, you do it or it happens in less than that amount of time:
obtained by someone in a group, organization, or company and therefore involving special or secret knowledge:

Xem thêm: Hd Là Gì – Chuẩn Chuẩn Sd Là Gì

to have a special position within an organization, or a special relationship with a person, that gives you advantages or information that other people do not have :

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Graft Là Gì – Nghĩa Của Từ Graft Trong Tiếng Việt

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp