1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Ngoại động từ 1.2.1 Chia động từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Thành ngữ 1.3.2 Chia động từ 1.4 Tham khảo

Ngoại động từ

improve ngoại động từ /ɪm.ˈpruːv/

Cải tiến, cải thiện, cải tạo, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức… ). to improve one”s style of work — cải tiến lề lối làm việc to improve one”s life — cải thiện đời sống Lợi dụng, tận dụng. to improve the occasion — tận dụng cơ hội Chia động từ

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to improve Phân từ hiện tại improving Phân từ quá khứ improved Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại improve improve hoặc improvest¹ improves hoặc improveth¹ improve improve improve Quá khứ improved improved hoặc improvedst¹ improved improved improved improved Tương lai will/shall² improve will/shall improve hoặc wilt/shalt¹ improve will/shall improve will/shall improve will/shall improve will/shall improve Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại improve improve hoặc improvest¹ improve improve improve improve Quá khứ improved improved improved improved improved improved Tương lai were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — improve — let’s improve improve —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ

improve nội động từ /ɪm.ˈpruːv/

Được cải tiến, được cải thiện, trở nên tốt hơn; tiến bộ.

Bạn đang xem: Improve là gì

Xem thêm: Thông Tư Liên Tịch Tiếng Anh Là Gì, Thông Tư Liên Tịch Là Gì

Xem thêm: Npm Là Gì – Npm Là Công Cụ Gì

to improve in health — sức khoẻ tốt hơn lên her English improves very quickly — cô ta tiến nhanh về tiếng Anh Thành ngữ to improve away: Cải tiến để xoá bỏ (những cái chưa tốt… ); loại trừ (những cái chưa tốt… ) bằng cách cải tiến. to improve on (uopn): Làm tốt hơn, hoàn thiện hơn. this can hardly be improved on — cái đó khó mà làm tốt hơn được Chia động từ
improve
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to improve Phân từ hiện tại improving Phân từ quá khứ improved Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại improve improve hoặc improvest¹ improves hoặc improveth¹ improve improve improve Quá khứ improved improved hoặc improvedst¹ improved improved improved improved Tương lai will/shall² improve will/shall improve hoặc wilt/shalt¹ improve will/shall improve will/shall improve will/shall improve will/shall improve Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại improve improve hoặc improvest¹ improve improve improve improve Quá khứ improved improved improved improved improved improved Tương lai were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve were to improve hoặc should improve Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — improve — let’s improve improve —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=improve&oldid=2010555”
Thể loại: Mục từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từ

Chuyên mục: Hỏi Đáp