Global Vietnam Lawyers>Kiến Thức Pháp Luật >Hợp đồng nguyên tắc biên soạn theo mẫu được cập nhật mới

*
*
*
*

Hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh (Song ngữ) được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

PRINCIPAL CONTRACT

“Re:……………..”

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên;Pursuant to the Civil Code and the Commercial Law adopted by the 10th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 7th session dated 14 June 2005 with the effect from 01 January 2006;Based on the demand and capability of the two parties,

Hôm nay, tại văn phòng ………………………………….., đại diện hai bên gồm có:

Today, at the head office of …………………………., representatives of the two parties consist of:

I – BÊN A:

I – PARTY A:

Address:…………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………

Tax code:…………………………………………

Người đại diện: …………………………………………Chức vụ:…………………………………………

Represented by: Position:

II – BÊN B:

II – PARTY B:

Address:…………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………

Tax code:…………………………………………

Người đại diện: …………………………………………Chức vụ:…………………………………………

Represented by: …………………………………………Position:…………………………………………

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng nguyên tắc này với các điều khoản sau:

The two parties have mutually agreed to enter into this contract with the terms as follows:

Điều I. Nội dung hợp đồng

Article I. Contents of contract

Party A agrees to sell and Party B agrees to buy milk products distributed by Party A.The authentication value of the contract shall be agreed upon by the two parties. The prices shall be based on the market from time to time and the quantity shall be as per each order of party A.Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua các loại sản phẩm sữa do Bên A phân phối.Giá trị chứng thực của hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận thống nhất. Giá cả theo thị trường tại từng thời điểm thực hiện, số lượng theo từng đơn hàng Bên A đặt hàng của Bên B.

Bạn đang xem: Hợp đồng nguyên tắc là gì

Điều II. Chất lượng, tiến độ giao hàng

Article II. Quality, delivery schedule:

Chất lượng: Bên A chịu trách nhiệm với Bên B về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm, chủng loại theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng mới 100%.Tiến độ giao hàng: Khi Bên B có nhu cầu mua hàng, Bên B thông báo trước cho Bên A 02 ngày, Bên A có trách nhiệm cung cấp đủ số lượng và chủng loại sản phẩm theo yêu cầu của Bên B.Quality: Party A is responsible to Party B for product quality, orgin and categories according to the standards of the manufacturer. The products shall be 100% brand new.Delivery schedule: When Party B wants to buy products, Party B shall give a 02-day notice to Party A. Party A shall be responsible for providing products in sufficient quantity and proper categories at the request of Party B.

Điều III. Phương thức thành toán, chế độ bảo hành

Article III. Payment method, warranty

Payment method: Party B shall make payment to Party A by bank transfer or in cash within 7 days from the date on which Party B receives the required quantity of goods, financial invoice stiplulated by the government.Warranty: The products shall be covered under warranty in accordance with the manufacturer’s standards. During the warranty period, if a product fails to meet requirements on quality, affecting the salability of Party B, then Party A shall have responsibility for exchanging goods and reimbursing the value of damage to Party B.Phương thức thanh toán: Bên B thành toán cho Bên A bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòng 7 ngày kể từ ngày Bên B nhận đủ số lượng hàng theo yêu cầu, hóa đơn tài chính đúng quy định của nhà nước.Chế độ bảo hành: Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, trong thời gian bảo hành nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thu của bên B thì bên A phải có trách nhiệm đổi hàng và bồi hoàn giá trị thiệt hại cho bên B.

Xem thêm: Sửa Lỗi Full Disk Win 10, 8 Cách 100% Mới Nhất 2019

Điều IV. Trác nhiệm mỗi bên

Article IV. Responsibilities of each party

Trách nhiệm của Bên A:

Responsibilities of Party A:

Giao hàng theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và tiến độ giao hàng.Chịu trách nhiệm nguồn gốc hàng, hóa đơn tài chính khi giao hàng.Delivering goods which meet requirements on quantity, quality, categories and schedule.Being responsible for origin of goods, financial invoice upon delivery.

Trách nhiệm của Bên B:

Responsibilities of Party B:

Bố trí giám sát việc thực hiện giao hàng.Tiếp nhận và nghiệm thu hàng khi bên A giao.Thanh toán cho bên A giá trị hợp đồng theo quy định tại điều 3 của hợp đồng này.Appointing staff to supervise the delivery and receipt of goodsReceiving and taking over goods upon the delivery of Party AMaking payment to Party A for the value of the contract as stipulated in Article 3 of this contract.

Xem thêm: Saffron Là Gì – Nhụy Hoa Nghệ Tây Công Dụng Và Cách

Điều V. Điều khoản thực hiện

Article V. Terms of implementation

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày………………………..Khi hợp đồng hết hiệu lực, trong vòng 30 ngày, nếu hai bên không có gì vướng mắc, Hợp đồng nguyên tắc này mặc nhiên được thanh lý.Hợp đồng này được làm thành 02 bản. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữa 01 bản để thực hiện.This contract takes effect from the date of signing to the end of……………………….Within 30 days after the expiration of the contract, if there is no problem between the two parties, this contract shall be automatically liquidated.This contract is made in 02 original copies. Party A retains 01 copy and Party B retains 01 copy for implementation.

ĐẠI DIỆN BÊN A

REPRESENTATIVE OF PARTY A

ĐẠI DIỆN BÊN B

REPRESENTATIVE OF PARTY B

Tóm lại vấn đề “Hợp đồng nguyên tắc biên soạn theo mẫu được cập nhật mới”

Trên đây là ba mẫu hợp đồng nguyên tắc với những nội dung được cập nhật mới nhất theo mẫu do Sở Tư Pháp cung cấp. Hi vọng bài viết cung cấp những thông hữu ích nhất mà quý đọc giả đang tìm kiếm

Chuyên mục: Hỏi Đáp