Chủ tịch Hội đồng thành viên (tiếng Anh: Chairman Of The Member”s Council) là một thành phần trong cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Bạn đang xem: Hội đồng thành viên tiếng anh là gì

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Khái niệm

Chủ tịch Hội đồng thành viên trong tiếng Anh là:Chairman Of The Member”s Council.

Chủ tịch Hội đồng thành viên là một thành viên được Hội đồng thành viên bầu làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Nhiệm kì của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá năm năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kì không hạn chế.

Trường hợp Điều lệ công ty qui định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

Quyền và nhiệm vụ

Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

– Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

– Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

– Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

– Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

– Thay mặt Hội đồng thành viên kí các quyết định của Hội đồng thành viên;

– Các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc qui định tại Điều lệ công ty.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nạp Tiền Game Teen Teen, Game Di Dong Online, Game Mien Phi: Game Tenten

Trường hợp không có thành viên được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chairman Of The Member”s Council) là một thành phần trong cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Cơ cấu tổ chức của CT TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

Giải thích các thuật ngữ liên quan

– Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

Xem thêm: Subdomain Là Gì – Hướng Dẫn Tạo Và Sử Dụng Subdomain

Ban kiểm soát là cơ quan do Hội đồng thành viên bầu ra và chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng thành viên, thay mặt các thành viên trong công ty kiểm soát các hoạt động của công ty. Các quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty qui định.

Chuyên mục: Hỏi Đáp