(especially of things that are not living) being a large distance from top to bottom or a long way above the ground, or having the stated distance from top to bottom:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: High là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

We use the nouns length, width, depth and height and the adjectives long, wide, deep and high to talk about area and size: …
a period of extreme excitement or happiness when you feel full of energy, often caused by a feeling of success, or by drugs or alcohol or a religious experience:
We use the nouns length, width, depth and height and the adjectives long, wide, deep and high to talk about area and size: …
We use the nouns length, width, depth and height and the adjectives long, wide, deep and high to talk about area and size: …
(esp. of things that are not living) being a large distance from top to bottom or a long way above the ground, or having the stated distance from top to bottom:
Something”s high point is the time when it is the most successful, enjoyable, important, or valuable:
a high degree/percentage/proportion The research evidence all indicates a high degree of customer satisfaction with the product.

Xem thêm: Handoff Là Gì – Và Cách Sử Dụng Hiệu Quả

the times that follow each other when a company, career, investment, etc. is successful and when it is not:
If the changes are to be sustainable, they should not merely be imposed upon employees from on high.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Dba Là Gì – Những điều Bạn Nên Biết Về Dba

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp