Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: Grit là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Loa Là Gì – Chức Năng, Hoạt động Của Biến áp

The normal grant allocations include some provision of snow clearing, salting and gritting and the repair of frost damage.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
Is he further aware that it was too late to cut back in any area other than winter maintenance and gritting?
I therefore ask for a reappraisal of the funding allocated and the inclusion of all school bus routes in regular salt and gritting schedules.
Gritting in moderate weather may mean that the authority will use up its budget before the end of the year.
I understand that it was due to wholly unsual circumstances which obstructed the board”s normally efficient clearing and gritting arrangements.
The plan would show which roads were to be gritted, when they would be gritted and the weather conditions under which that would take place.
The council is talking about increasing charges for car parking and cemeteries, and cutting standby road gritting.
I thought that they were carefully planned, but the roads were not gritted properly and that allowed the accident to occur.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Bảo Hiểm Thất Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Tên Các Loại Bảo Hiểm Bằng Tiếng Anh

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp