05/25/2020 10 phút để đọc

*

M

*

o

Trong bài viết này

Giải pháp là cơ chế để triển khai ALM trong Power Apps và Power Automate. Bài viết này trình bày các khái niệm chính sau đây về giải pháp:

2 loại giải pháp Thành phần giải pháp Vòng đời của giải pháp Nhà phát hành giải pháp Tác nhân phụ thuộc của giải pháp và thành phần giải pháp

Giải pháp được quản lý và không được quản lý

Giải pháp có hai loại là được quản lý hoặc không được quản lý.

Giải pháp không được quản lý dùng trong các môi trường phát triển trong khi bạn thực hiện thay đổi đối với ứng dụng của mình. Bạn có thể xuất các giải pháp không được quản lý dưới dạng không được quản lý hoặc được quản lý. Các phiên bản của giải pháp không được quản lý đã xuất nên được kiểm tra trong hệ thống kiểm soát nguồn. Giải pháp không được quản lý nên được coi là nguồn cho tài nguyên của Microsoft Power Platform. Khi một giải pháp không quản lý bị xóa, thì chỉ bộ chứa giải pháp của điểm tùy chỉnh bất kỳ có trong đó mới bị xóa. Tất cả các điểm tùy chỉnh không quản lý sẽ vẫn có hiệu lực và thuộc giải pháp mặc định.

Giải pháp được quản lý dùng để triển khai đến mọi môi trường không phải là môi trường phát triển của giải pháp đó. Điều này bao gồm kiểm tra, UAT, SIT và môi trường sản xuất. Giải pháp được quản lý có thể được nhận dịch vụ độc lập với các giải pháp được quản lý khác trong một môi trường. Là biện pháp ALM tốt nhất, giải pháp không được quản lý nên được tạo ra bằng cách xuất một giải pháp không được quản lý ở trạng thái được quản lý và coi như một thành phần phát triển lạ. Ngoài ra:

Bạn không thể chỉnh sửa trực tiếp các thành phần trong giải pháp được quản lý. Để chỉnh sửa các thành phần được quản lý, trước tiên bạn hãy thêm các thành phần đó vào một giải pháp không được quản lý. Khi làm như vậy, bạn sẽ tạo mối quan hệ phụ thuộc giữa các điểm tùy chỉnh không quản lý và tác nhân có quản lý. Khi một quan hệ phụ thuộc tồn tại, bạn không thể gỡ cài đặt một giải pháp được quản lý cho đến khi xóa quan hệ phụ thuộc đó. Bạn không thể chỉnh sửa một số thành phần được quản lý. Để xác minh có thể chỉnh sửa một thành phần hay không, hãy xem Thuộc tính được quản lý. Bạn không thể xuất giải pháp có quản lý. Khi giải pháp có quản lý bị xóa (gỡ cài đặt), mọi điểm tùy chỉnh và phần mở rộng có trong đó cũng sẽ bị xóa.

Quan trọng

Bạn không thể nhập một giải pháp được quản lý vào cùng môi trường có chứa giải pháp không được quản lý ban đầu. Để thử nghiệm giải pháp có quản lý, bạn phải nhập giải pháp này vào một môi trường riêng. Khi bạn xóa giải pháp có quản lý, những dữ liệu sau sẽ bị mất: dữ liệu lưu trữ trong các thực thể tùy chỉnh thuộc giải pháp có quản lý và dữ liệu được lưu trữ trong các thuộc tính tùy chỉnh thuộc giải pháp có quản lý trên các thực thể các không thuộc giải pháp có quản lý.

Người tạo và nhà phát triển làm việc trong môi trường phát triển sử dụng giải pháp không được quản lý, sau đó nhập chúng vào các môi trường xuôi tuyến khác—chẳng hạn như môi trường kiểm tra—dưới dạng giải pháp được quản lý.

*

Lưu ý

Khi tùy chỉnh trong môi trường phát triển, bạn đang làm việc trên lớp không được quản lý. Sau đó, khi bạn xuất giải pháp không được quản lý dưới dạng giải pháp được quản lý để phân phối sang môi trường khác, giải pháp được quản lý được nhập vào môi trường trên lớp được quản lý. Thông tin thêm: Lớp giải pháp

Thành phần giải pháp

Thành phần đại diện cho những thứ mà bạn có thể tùy chỉnh. Bất cứ điều gì có thể được bao gồm trong giải pháp cũng là một thành phần. Để xem các thành phần có trong một giải pháp, hãy mở giải pháp mà bạn muốn. Các thành phần được liệt kê trong danh sách Thành phần.

Lưu ý

Bạn không thể chỉnh sửa trực tiếp các thành phần trong giải pháp được quản lý.

Để xem danh sách các loại thành phần có thể thêm vào giải pháp bất kỳ, hãy xem Tùy chọn ComponentType.

Một số thành phần được lồng trong các thành phần khác. Ví dụ, một thực thể chứa biểu mẫu, dạng xem, biểu đồ, trường, mối quan hệ thực thể, thông báo và quy tắc kinh doanh. Mỗi thành phần yêu cầu tồn tại thực thể. Một trường không thể tồn tại bên ngoài một thực thể.

Bạn đang xem: Giải pháp là gì

Xem thêm: âm Binh Là Gì – âm Binh Và Những điều Cần Biết

Xem thêm: Breakout Là Gì

Chúng tôi nghĩ rằng trường phụ thuộc vào các thực thể. Số loại thành phần thực tế còn nhiều gấp hai lần như đã trình bày trong danh sách trước đó, nhưng đa số không được lồng trong các thành phần khác và không hiển thị trong ứng dụng.

Các thành phần giúp theo dõi mọi giới hạn về nội dung có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng thuộc tính được quản lý và tất cả các quan hệ phụ thuộc để có thể xuất, nhập và (trong giải pháp được quản lý) xóa nội dung mà không để lại bất cứ hậu quả nào.

Vòng đời giải pháp

Giải pháp hỗ trợ các hành động sau đây, giúp hỗ trợ các quy trình vòng đời ứng dụng:

Tạo Biên soạn và xuất giải pháp không được quản lý.

Cập nhật Tạo bản cập nhật cho giải pháp được quản lý được triển khai đến giải pháp được quản lý cha. Bạn không thể xóa thành phần bằng bản cập nhật.

Nâng cấp Nhập giải pháp dưới dạng bản nâng cấp vào giải pháp được quản lý hiện có, loại bỏ các thành phần không sử dụng và thực hiện lô-gic nâng cấp. Bản nâng cấp bao gồm việc tổng hợp (hợp nhất) tất cả các bản vá cho giải pháp thành một phiên bản giải pháp mới. Bản nâng cấp giải pháp sẽ xóa các thành phần tồn tại nhưng không còn có trong phiên bản nâng cấp. Bạn có thể chọn nâng cấp ngay lập tức hoặc lên lịch nâng cấp để có thể thực hiện một số hành động bổ sung trước khi hoàn thành quá trình nâng cấp.

Vá lỗi Bản vá lỗi chỉ chứa những thay đổi đối với giải pháp được quản lý cha, như thêm hoặc chỉnh sửa thành phần hoặc tài nguyên. Sử dụng bản vá lỗi khi thực hiện các cập nhật nhỏ (tương tự như cập nhật nóng). Khi các bản vá được nhập, chúng được xếp chồng lên trên cùng của giải pháp cha. Bạn không thể xóa thành phần bằng bản vá.

Nhà phát hành giải pháp

Mọi ứng dụng và các thành phần giải pháp khác như các thực thể bạn tạo hoặc bất kỳ tùy chỉnh nào bạn thực hiện là một phần của giải pháp. Vì mọi giải pháp đều có nhà phát hành, do đó, bạn nên tạo nhà phát hành của riêng mình thay vì sử dụng nhà phát hành mặc định. Khi tạo một giải pháp, bạn sẽ chỉ định nhà phát hành.

Lưu ý

Ngay cả khi bạn không sử dụng giải pháp tùy chỉnh, bạn sẽ làm việc trong các giải pháp được gọi là Giải pháp mặc định Common Data Service và Giải pháp mặc định. Thêm thông tin: Giải pháp mặc định và Giải pháp mặc định Common Data Service

Nhà phát hành của một giải pháp nơi một thành phần được tạo ra được coi là chủ sở hữu của thành phần đó. Chủ sở hữu của một thành phần kiểm soát những gì thay đổi các nhà phát hành giải pháp khác bao gồm thành phần đó được phép thực hiện hoặc hạn chế thực hiện. Có thể chuyển quyền sở hữu của một thành phần từ giải pháp này sang giải pháp khác trong cùng một nhà phát hành, nhưng không phải giữa các nhà phát hành. Do đó, tốt nhất là bạn nên xác định một nhà phát hành duy nhất để có thể thay đổi mô hình phân lớp trên các nhà phát hành sau này.

Nhà phát hành giải pháp xác định ai là người phát triển ứng dụng. Vì lý do này, bạn nên tạo một tên nhà phát hành giải pháp có ý nghĩa.

Tiền tố nhà phát hành giải pháp

Nhà phát hành giải pháp bao gồm một tiền tố. Tiền tố nhà phát hành là một cơ chế để giúp tránh việc xung đột khi đặt tên. Điều này cho phép cài đặt giải pháp từ các nhà phát hành khác nhau trong một môi trường mà ít khi gặp xung đột. Ví dụ: giải pháp Contoso hiển thị ở đây có tiền tố nhà phát hành giải pháp là contoso.

Lưu ý

Bạn nên thay đổi tiền tố nhà phát hành giải pháp trước khi tạo bất kỳ ứng dụng hoặc mục siêu dữ liệu mới nào, vì bạn không thể thay đổi tên của mục siêu dữ liệu sau khi tạo.

Thông tin thêm:

Tạo tiền tố nhà phát hành giải pháp Thay đổi tiền tố nhà phát hành giải pháp

Sự phụ thuộc giải pháp

Do cách phân lớp các giải pháp được quản lý, một số giải pháp được quản lý có thể bị phụ thuộc vào các thành phần giải pháp trong các giải pháp được quản lý khác. Một số đối tác phát triển giải pháp sẽ tận dụng lợi thế này để xây dựng các giải pháp dạng mô-đun. Bạn có thể cần cài đặt một giải pháp được quản lý “cơ bản” trước, sau đó bạn có thể cài đặt một giải pháp được quản lý lần thứ hai sẽ tùy chỉnh thêm các thành phần trong giải pháp được quản lý cơ sở đó. Giải pháp được quản lý thứ hai phụ thuộc vào thành phần giải pháp mà là một phần của giải pháp đầu tiên.

Hệ thống theo dõi những quan hệ phụ thuộc giữa các giải pháp. Nếu bạn cố gắng cài đặt một giải pháp đòi hỏi một giải pháp cơ sở mà chưa được cài đặt, bạn sẽ không thể cài đặt giải pháp. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết giải pháp đòi hỏi phải cài đặt một giải pháp khác trước tiên. Tương tự như vậy, do quan hệ phụ thuộc, bạn không thể gỡ bỏ cài đặt giải pháp cơ bản trong khi một giải pháp mà phụ thuộc vào giải pháp đó vẫn được cài đặt. Bạn phải gỡ bỏ cài đặt giải pháp phụ thuộc trước khi bạn có thể gỡ bỏ cài đặt giải pháp cơ sở. Xem thêm thông tin: Loại bỏ quan hệ phụ thuộc

Tác nhân phụ thuộc của thành phần giải pháp

Một thành phần giải pháp đại diện cho một cái gì đó mà bạn có thể tùy chỉnh. Mọi thứ có thể đưa vào một giải pháp thì được gọi là thành phần giải pháp. Một số thành phần sẽ phụ thuộc vào các thành phần khác. Ví dụ: cả trường trang web và báo cáo tóm tắt tài khoản đều phụ thuộc vào thực thể tài khoản. Xem thêm thông tin: Theo dõi quan hệ phụ thuộc cho các thành phần giải pháp

Xem thêm

Lớp giải pháp
Tạo và quản lý môi trường trong trung tâm quản trị Power Platform

Chuyên mục: Hỏi Đáp