Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Flow là gì

*
*
*

flow

*

Flow (Econ) Dòng, luồng, Lưu lượng.+ Lượng của một biến kinh tế được đo lường trong một khoảng thời gian.
flow dòng, sự chảy, lưu lượng
diabatic f. dòng đoạn nhiệt back f. dòng ngược channel f. dòng chảy trong circular f. dòng hình tròn conical f. dòng hình nón divergent f. dòng phân kỳ energy f. dòng năng lượng fliud f. dòng chất lỏng free f. dòng tự do gas f. dòng khí geodesic f. (giải tích) dòng trắc địa hypersonic f. dòng siêu âm gadually varied f. dòng biến đổi dần isentropic f. dòng đẳng entropi jet f. dòng tia laminar f. dòng thành lớp logarithmic spiral f. dòng xoắn ốc lôga mass f. dòng khối lượng non-steady f. dòng không ổn định ordinarry f. dòng thông thường parallel f. dòng song song plastic f.

Xem thêm: Zombie Tsunami

Xem thêm: Tải Game Mãnh Thú – Tải Fort Conquert Hack Mod Vô Hạn Tiền V1

dòng dẻo potential f. (cơ học) dòng thế pressure f. dòng áp rapid f. dòng nhanh rapidly varied f. dòng biến nhanh secondary f. dòng thứ cấp shearing f. dòng sát, dòng trượt, dòng cắt spiral f. dòng xoắn ốc steady f. dòng ổn định suberitical f. dòng trước tới hạn subsonic f. dòng dưới âm tốc superciritical f. dòng siêu tới hạn, dòng (mạnh) xiết traffic f. dòng vận tải tranqiul f. dòng yên lặng turbulent f. dòng xoáy uniform f. dòng đều unsteady f. dòng không ổn định variable f. dòng biến thiên vortex f. (hình học) dòng rôtabám sátcon nước lênđi theodòngflow process: phương pháp dòng của sản xuấtflow rate: tốc độ dònghuman capital flow: dòng vốn vốn nhân lựcmonetary flow: dòng tiền tệrate of heat flow: tốc độ dòng nhiệtluồngcapital flow: luồng vốncash flow: luồng tiền mặt thu vàocash flow: luồng tiền mặtcash flow exposure: rủi ro luồng tiềncircular flow of income: luồng luân chuyển thu nhậpcircular flow of national income model: mô hình luồng chu chuyển thu nhập quốc giacost flow: luồng phí tổncost flow assumptions: các giả định về luồng chi phícurrency flow: luồng tiền tệdiscounted cash flow method: phương pháp luồng tiền chiết tínhflow chart: biểu đồ luồngflow of capital: luồng vốnflow of costs: luồng phí tổnflow of financial resource: luồng vốnflow of funds: luồng tiềnflow of funds: luồng vốnflow of funds accounts: báo cáo kế toán các luồng tiềnflow of funds analysis: sự phân tích luồng vốn di chuyểnflow of funds analysis: phân tích luồng vốn di chuyểnflow of money: luồng tiền tệflow statement: báo cáo luồng tài chínhflow through basis: căn cứ vào luồng tiềnfund flow statement: báo cáo luồng vốnfunds flow: luồng tiền quỹfunds flow: luồng vốnfunds flow analysis: phân tích luồng vốnfunds flow statement: bố cáo luồng vốngoods flow: luồng hànggross cash flow: tổng luồng tiền mặthuman capital flow: luồng vốn kỹ nănghuman capital flow: luồng vốn nhân lựcimputed capital flow: luồng vốn ước tínhincremental cash flow: luồng tiền lượng giainformation flow: luồng thông tinmonetary flow: luồng tiền tệ tuôn vàomoney out flow: luồng tiền chảy ra nước ngoàinegative cash flow: luồng tiền âmnegative cash flow: luồng tiền mặt âcash flow: luồng tiền mặt ròngneutralizing monetary flow: trung hòa luồng tiền chạy vàopositive cash flow: luồng tiền mặt dươngreverse flow: luồng vốn chảy ngượcspecie flow mechanism: cơ chế tự điều chỉnh bằng luồng vàngunilateral flow: luồng tiền một chiềuluồng dònglưu lượngcapital flow: lưu lượng vốncash flow: lưu lượng tiền mặt. discounted cash flow: chiết khấu lưu lượng tiền mặtdiscounted cash flow: lưu lượng tiền mặt thực hóadistribution flow: lưu lượng phân phốiexport flow function: hàm số lưu lượng xuất khẩuflow of investment funds: lưu lượng vốn đầu tưgoods flow: lưu lượng hàng hóagross cash flow: tổng lưu lượng tiền mặtnegative cash flow: lưu lượng tiền mặttrade flow: lưu lượng mậu dịchnguồn cung ứngnước triều lênaudience flowkhán-thính giả tiếp nốicash flowlượng lưu động tiền mặtcash flowlượng thu tiền mặtcommodity flow analysisphân tích lưu động hàng hóacurrency flowlưu động tiền tệdiscounted cash flowgiá trị hiện thực ròngflow come-upthời gian chảyflow metercái đo độ tiêu tốnflow of capitallưu động tư bảnflow of cashlưu chuyển tiền mặtflow of costslưu chuyển danh từ o dòng, luồng, dòng chảy, lưu lượng; sự chảy động từ o chảy ra, tràn ra, phun ra § flow a well hard : khai thác một giếng với công suất tối đa § flow away : tự chảy, tự phun trào § flow back : chảy ngược, nghịch lưu § flow by heads : phun gián đoạn § back flow : dòng ngược § cash flow : lợi thuận thực tế thu được, thu nhập có thể có được § cold flow : dòng lạnh § continous flow : dòng chảy liên tục § cocurrent flow : dòng cùng chiều § counter flow : dòng ngược § counter current flow : dòng ngược chiều § critical flow : dòng tới hạn § cross flow : dòng ngang § current flow : lưu lượng dòng § daily flow : lưu lượng ngày § down flow : dòng chảy xuống; sự chảy xuống § earth flow : sự trượt đất § flood flow of a river : dòng nước sông dâng § gravitational flow : dòng trọng lực § gravity flow : dòng trọng lực, dòng tự chảy § hourly flow : lưu lượng giờ § induced flow : lưu lượng (được) mồi dẫn (lưu lượng được tạo ra nhờ các biện phát thu hồi thứ cấp) § initial flow : lưu lượng ban đầu § intermittent flow : lưu lượng cách đoạn, lưu lượng theo chu kỳ § lamellar flow : dòng chảy thành lớp § laminar flow : dòng chảy thành lớp § lava flow : dòng dung nham § mass flow : lưu lượng khối § mud flow : dòng bùn § multiple phase flow : dòng chảy đã pha § natural flow : dòng tự nhiên § parallel flow : dòng chảy song song § pattern flow : dòng chảy phức hợp (trong hệ thống bơm nhiều giếng) § plug flow : dòng chảy cả khối (của bùn khoan) § pressure flow : dòng áp lực § pseudo steady state flow : sự chảy chuẩn ổn định § radial flow : dòng tỏa tia § radial gravity flow : dòng trọng lực tỏa tia § radial steady state flow : dòng chảy hướng tâm ổn định § reverse flow : dòng chảy ngược, luồng ngược § salt water flow : lưu lượng nước muối, sự ngập nước mặn (của giếng) § single flow (alitubes in series) : lưu trình đơn, lưu trình thống nhất (tất cả ống chung một hệ) § soil flow : dòng đất chảy § steady flow : dòng ổn định § strong salt water flow : sự ngập nước mặn mạnh (của giếng) § steady fluid flow : sự chảy ổn định § straightflowthrough flow : dòng chảy thẳng, dòng chảy trực tiếp § transient fluid flow : dòng chảy chuyển tiếp của chất lỏng § turbulent flow : dòng chảy rối § two coil flow : lưu trình hai ống xoắn ruột già § underground flow : dòng nước ngầm, dòng dưới đất § undirectional flow : dòng chảy không định hướng § unsteady flow : dòng chảy không đều, dòng chảy không ổn định § unsteady state flow : lưu lượng không ổn định, dòng chảy không ổn định § viscous flow : dòng nhớt § volcanic flow : dòng núi lửa § flow of gas : lưu lượng khí § flow of rock : dòng đá § flow a well hard : chảy tự do; để giếng chảy theo khả năng § flow back : chảy trở lại § flow bean : chỗ thắt dòng § flow by heads : dòng chảy gián đoạn § flow chart : sơ đồ dòng chảy § flow check : sự ngừng chảy § flow coupling : sự ghép dòng § flow cross : khớp nối chữ T § flow efficiency : hiệu suất dòng chảy § flow fitting : ống chữ T § flow fold : nếp uốn chảy § flow line : đường ống dẫn § flow meter : lưu tốc kế § flow nipple : vòi đậy § flow nozzle : vòi dòng chảy; một loại dụng cụ đo dùng để đo tốc độ chất lỏng § flow point : điểm chảy § flow recorder : máy đo ghi dòng chảy § flow regime : chế độ chảy § flow schedule : thời biểu dòng chảy § flow station : trung tâm xử lý § flow stream samples : mẫu luồng chảy Mẫu chất lỏng lấy từ đầu giếng để tiến hành xét nghiệm về thành phần chất lỏng. § flow string : ống khai thác § flow tank : thùng chứa đầu giếng § flow treater : thiết bị xử lý dòng chảy § flow unit : đới chảy Một đới trong vỉa chứa có độ rỗng và độ thấm không thay đổi. Các chất lỏng sẽ chảy tương đối đều. § flow-after-flow test : thử nghiệm chảy nối tiếp Thử nghiệm dùng để xác định tiềm năng dòng mở của một giếng khí để đo tốc độ của những dòng chảy và áp suất ở đáy tương ứng.
Chuyên mục: Hỏi Đáp