Chia động từ

Bạn đang xem: Flag là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to flag
flagging
flagged
flagflag hoặc flaggest¹flags hoặc flaggeth¹flagflagflag
flaggedflagged hoặc flaggedst¹flaggedflaggedflaggedflagged
will/shall² flagwill/shall flag hoặc wilt/shalt¹ flagwill/shall flagwill/shall flagwill/shall flagwill/shall flag
flagflag hoặc flaggest¹flagflagflagflag
flaggedflaggedflaggedflaggedflaggedflagged
were to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flag
flaglet’s flagflag

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Get Off Là Gì – Get Off Trong Tiếng Tiếng Việt

Danh từ

flag /ˈflæɡ/

Danh từ

flag /ˈflæɡ/

Thành ngữto strike one”s flag:

Ngoại động từ

flag ngoại động từ /ˈflæɡ/

Chia động từ

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to flag
flagging
flagged
flagflag hoặc flaggest¹flags hoặc flaggeth¹flagflagflag
flaggedflagged hoặc flaggedst¹flaggedflaggedflaggedflagged
will/shall² flagwill/shall flag hoặc wilt/shalt¹ flagwill/shall flagwill/shall flagwill/shall flagwill/shall flag
flagflag hoặc flaggest¹flagflagflagflag
flaggedflaggedflaggedflaggedflaggedflagged
were to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flagwere to flag hoặc should flag
flaglet’s flagflag

Xem thêm: Xá Lợi Phật Là Gì – Và Giải Thich Làm Sao Với Khách Du Lịch Của Mình

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp