Sự biểu lộ (tình cảm…), sự diễn cảm; sự biểu hiện (nghệ thuật)..; sự diễn đạt (ý nghĩ…) to read with expression đọc diễn cảm to give expression to one”s feelings biểu lộ tình cảm

Bạn đang xem: Expression là gì

biểu thức algebrai expression biểu thức đại số alternating expression biểu thức thay phiên canonical expression biểu thức chính tắc differential expression biểu thức vi phân general expression biểu thức tổng quát mixed expression biểu thức hỗn tạp numerical expression biểu thức bằng số

chiết suất bằng nén khí/ cơ học

Giải thích EN: The separation of liquid from a two-phase, solid-liquid system by compression, under conditions that permit liquid to escape; the solid is confined between two compressing surfaces. Also, Mechanical Expression..

Giải thích VN: Việc chiết suất chất lỏng từ hệ thống 2 pha lỏng-rắn bằng nén khí, dưới các điều kiện cho phép chất lỏng thoát ra, chts rắn bị giữ lại giữu 2 bề mặt nén, tách cơ học.

Xem thêm: Loophole Là Gì – Nghĩa Của Từ Loophole

Xem thêm: Metabolism Là Gì – Vai Trò Trong Việc Giảm Cân

biểu thức absolute expression biểu thức tuyệt đối aggregate expression biểu thức gộp algebraic expression biểu thức đại số alternating expression biểu thức thay phiên alternating expression biểu thức thay thế alternating expression biểu thức tương đương arithmetic expression biểu thức số học array expression biểu thức mảng assignment expression biểu thức gán Boolean expression biểu thức Boole boolean expression biểu thức logic boolean expression biểu thức luận lý canonical expression biểu thức chính tắc character expression biểu thức kí tự comparison expression biểu thức so sánh compound expression biểu thức phức hợp concatenation expression biểu thức cộng conditional expression biểu thức có điều kiện conditional expression biểu thức điều kiện constant expression biểu thức hằng constant expression biểu thức hằng số constant expression biểu thức không đổi date expression biểu thức ngày differential expression biểu thức vi phân EOL (expressionoriented language) ngôn ngữ định hướng biểu thức expansion of an expression sự khai triển một biểu thức explicit expression biểu thức tường minh expression builder bộ tạo biểu thức expression statement mệnh đề biểu thức expression tree cây biểu thức expression-oriented language (EOL) ngôn ngữ hướng biểu thức general expression biểu thức tổng quát general term of an expression téc tổng quát của một biểu thức guard expression biểu thức bảo vệ IF expression biểu thức IF implied expression biểu thức ẩn integer expression biểu thức số nguyên invalid expression biểu thức sai irrational expression biểu thức vô tỷ logical expression biểu thức logic logical expression biểu thức luận lý macro expression biểu thức vĩ lệnh mathematical expression biểu thức toán học mixed expression biểu thức hỗn hợp mixed expression biểu thức hỗn tạp mixed-mode expression biểu thức kiểu hỗn hợp monomial factor of an expression nhân tử đơn thức của một biểu thức named expression biểu thức có tên negative expression biểu thức âm numeric expression biểu thức số numerical expression biểu thức bằng số operation expression biểu thức phép toán operational expression biểu thức toán tử positive expression biểu thức dương primary expression biểu thức ban đầu primary expression biểu thức sơ cấp procedure control expression biểu thức điều khiển thủ tục range expression biểu thức dải rational expression biểu thức hữu tỉ rational expression biểu thức quan hệ reduction of an expression rút gọn một biểu thức relational expression biểu thức quan hệ scalar expression biểu thức vô hướng SQL expression biểu thức SQL star-free expression biểu thức không sao string expression biểu thức chuỗi to equate one expression to another làm cân bằng hai biểu thức transcendental expression biểu thức siêu việt unary expression biểu thức đơn nguyên unary expression biểu thức đơn phân unary expression biểu thức một ngôi unary expression biểu thức toán một hạng variable expression biểu thức biến variant expression biểu thức biến watch expression biểu thức canh gác

Chuyên mục: Hỏi Đáp