Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên thienmaonline.vn thienmaonline.vn hoặc của thienmaonline.vn University Press hay của các nhà cấp phép.

Bạn đang xem: Exclamation là gì

Four rule sub-groups are specified for the four types of propositions that can be analysed : declarative, interrogative, imperative and exclamatory.
Another rule interprets exclamatory propositions which do not contain key expressions and can be interpreted as declarati e propositions with a stronger positioning degree.
And various languages use different processes, including verbs, reduplication and exclamatory expressions, to mark identification with the attracting centre.
This organization”s primary focus was on spiritual gifts, speaking in tongues, prophecy, exclamatory worship, etc.
He channeled his feelings into love poems that were exclamatory rather than persuasive, and wrote prose that showed his contempt for men who pursue women.
Some refer back to the context and complete it, (completive), and some that appear independently, (exclamatory).
Similar to the album”s funk instrumentation, the guest rappers have exclamatory, confrontational tones and percussive vocals.

*

Xem thêm: Game Dragon Ball

someone who works to protect the environment from the damaging effects of human activity

Về việc này

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của thienmaonline.vn thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thienmaonline.vn English thienmaonline.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Khó Thở Là Bệnh Gì – Các Nguyên Nhân Gây Khó Thở

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp