1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Danh từ 1.2.1 Thành ngữ 1.3 Ngoại động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Nội động từ 1.4.1 Chia động từ 1.5 Tham khảo

Danh từ

evidence /ˈɛ.və.dənts/

Tính hiển nhiên; tính rõ ràng, tính rõ rệt. in evidence — rõ ràng, rõ rệt (Pháp lý) Chứng, chứng cớ, bằng chứng. to bear (give) evidence — làm chứng to call in evidence — gọi ra làm chứng Dấu hiệu; chứng chỉ. to give (bear) evidence of — là dấu hiệu của; chứng tỏ (cái gì) Thành ngữ to turn King”s (Queen”s) evidence to turn State”s evidence: Tố cáo những kẻ đồng loã.

Ngoại động từ

evidence ngoại động từ /ˈɛ.və.dənts/

Chứng tỏ, chứng minh. Chia động từ

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to evidence Phân từ hiện tại evidencing Phân từ quá khứ evidenced Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại evidence evidence hoặc evidencest¹ evidences hoặc evidenceth¹ evidence evidence evidence Quá khứ evidenced evidenced hoặc evidencedst¹ evidenced evidenced evidenced evidenced Tương lai will/shall² evidence will/shall evidence hoặc wilt/shalt¹ evidence will/shall evidence will/shall evidence will/shall evidence will/shall evidence Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại evidence evidence hoặc evidencest¹ evidence evidence evidence evidence Quá khứ evidenced evidenced evidenced evidenced evidenced evidenced Tương lai were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — evidence — let’s evidence evidence —
Cách chia động từ cổ.

Bạn đang xem: Evidence là gì

Xem thêm: Nhạc Edm Là Gì – Bạn Biết Gì Về Edm

Xem thêm: Lbs Là Gì – Cách Quy đổi Lbs Sang Kg

Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ

evidence nội động từ /ˈɛ.və.dənts/

Làm chứng. Chia động từ
evidence
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to evidence Phân từ hiện tại evidencing Phân từ quá khứ evidenced Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại evidence evidence hoặc evidencest¹ evidences hoặc evidenceth¹ evidence evidence evidence Quá khứ evidenced evidenced hoặc evidencedst¹ evidenced evidenced evidenced evidenced Tương lai will/shall² evidence will/shall evidence hoặc wilt/shalt¹ evidence will/shall evidence will/shall evidence will/shall evidence will/shall evidence Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại evidence evidence hoặc evidencest¹ evidence evidence evidence evidence Quá khứ evidenced evidenced evidenced evidenced evidenced evidenced Tương lai were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence were to evidence hoặc should evidence Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — evidence — let’s evidence evidence —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=evidence&oldid=1836494”
Thể loại: Mục từ tiếng AnhDanh từNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từDanh từ tiếng Anh

Chuyên mục: Hỏi Đáp