2 Thông dụng2.1 Tính từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Kỹ thuật chung3.3 Địa chất /i”lektroumæg”netik/

Thông dụng

Tính từ

Điện từ

Chuyên ngành

Toán & tin

điện từ

Kỹ thuật chung

điện từcirculating electromagnetic wavesóng điện từ tuần hoàncoherent electromagnetic energynăng lượng điện từ nhất quáncontrol of electromagnetic radiationđiều khiển bức xạ điện từelectromagnetic actionstác động điện từelectromagnetic amplifying lensthấu kính khuếch đại điện từElectromagnetic Analysis (EMA)phân tích điện từelectromagnetic anomalydị thường điện từelectromagnetic brakehãm điện từ trườngelectromagnetic brakephanh điện từelectromagnetic brakingcách hãm điện từelectromagnetic brakinghãm điện từelectromagnetic calorimeternhiệt lượng kế điện từelectromagnetic cathode-ray tubeống tia catot điện từelectromagnetic chuckmâm cặp điện từelectromagnetic clutchbộ ly hợp điện từelectromagnetic clutchkhớp li hợp điện từelectromagnetic compatibility (EMC)tính tương hợp điện từElectromagnetic Compatibility (EMC)tương thích điện từelectromagnetic compatibility-EMCtính tương hợp điện từelectromagnetic complexphức hợp điện từelectromagnetic compressormáy nén điện từelectromagnetic compressormáy nén kiểu điện tửelectromagnetic constanthằng số điện từelectromagnetic controlsự điều khiển (bằng) điện tửelectromagnetic countermáy đếm điện từelectromagnetic countermáy đếm điện tửelectromagnetic couplingkhớp điện tửelectromagnetic couplingghép điện từelectromagnetic couplingghép điện tửelectromagnetic couplingsự ghép điện từelectromagnetic currentdòng điện từelectromagnetic currentdòng điện tửelectromagnetic dampingcản dịu điện từelectromagnetic dampinglàm tắt dần điện từelectromagnetic dampingsự tắt dần điện từelectromagnetic deflectionlàm lệch điện từelectromagnetic deflectionsự lái tia điện từelectromagnetic deflectionsự làm lệch điện từelectromagnetic delay lineđường trễ điện từelectromagnetic disturbancenhiễu loạn điện từElectromagnetic Emissions (EME)phát xạ điện từelectromagnetic energynăng lượng điện từelectromagnetic environmentmôi trường điện từelectromagnetic environmentmôi trường từ điện tửelectromagnetic fieldtrường điện tửElectromagnetic Field (EMF)điện từ trườngElectromagnetic Field (EMF)trường điện từelectromagnetic field effecthiệu ứng điện từ trườngelectromagnetic field equationsphương trình trường điện từelectromagnetic field tensortenxơ trường điện từelectromagnetic flowlưu lượng kế điện từelectromagnetic flowmeterlưu lượng kế điện từelectromagnetic focusingđiều tiêu điện từelectromagnetic focusingsự điều tiêu điện từelectromagnetic forcelực điện từelectromagnetic gas valvevan điện từ xả khíelectromagnetic gear boxhộp số điện từ trườngelectromagnetic hornloa điện từelectromagnetic ignitionsự đánh lửa điện từelectromagnetic inductionsự cảm ứng điện từelectromagnetic inertiaquán tính điện từElectromagnetic Intelligence (ELINT)trí tuệ điện từelectromagnetic interactiontương tác điện từelectromagnetic interfacegiao thoa điện từelectromagnetic interferencenhiễu cảm ứng điện từelectromagnetic interferencesự nhiễu động điện từElectromagnetic Interference (EMI)can nhiễu điện từelectromagnetic interference (EMI)sự giao thoa điện từelectromagnetic isolationsự cách ly điện từelectromagnetic lateral guidance systemhệ thống dẫn hướng ngang điện từelectromagnetic lensthấu kính điện từelectromagnetic levitationsự nâng bằng điện từelectromagnetic loggingsổ ghi chép dòng điện từelectromagnetic loudspeakerloa điện từelectromagnetic machinemáy điện từelectromagnetic masskhối lượng điện từelectromagnetic metermáy đếm điện từelectromagnetic metermáy đo (kiểu) điện từelectromagnetic methodphương pháp điện từelectromagnetic microphonemicrô điện từelectromagnetic mirrorgương điện từelectromagnetic momentmômen điện từelectromagnetic noisenhiễu điện từelectromagnetic oscillationsự dao động điện từelectromagnetic oscillographdao động ký điện từelectromagnetic pick-upđầu đọc điện từelectromagnetic potentialthế điện từelectromagnetic propertiestính chất điện từelectromagnetic propulsionlực đẩy điện từelectromagnetic propulsionsức đẩy điện từelectromagnetic prospectingkhảo sát điện từelectromagnetic prospectingthăm dò điện từelectromagnetic pumpbơm điện từelectromagnetic radiationbức xạ điện từelectromagnetic rail brakehãm từ ray điện từ trườngelectromagnetic rectifierbộ chỉnh lưu điện từelectromagnetic relayrờ le điện từelectromagnetic relayrơle điện từelectromagnetic resonatorbộ cộng hưởng điện từelectromagnetic scatteringsự tán xạ điện từelectromagnetic screenmàn chắn điện từelectromagnetic screenmàn điện từelectromagnetic screenmàn hình điện từelectromagnetic screeningchắn điện từelectromagnetic screeningmàn điện từelectromagnetic seismometerđịa chấn điện từelectromagnetic shieldingchắn điện từelectromagnetic shock wavesóng va đập điện từelectromagnetic shock wavesóng xung điện từelectromagnetic sourcenguồn điện từelectromagnetic spectrumphổ điện từElectromagnetic Spectrum (EMS)phổ điện từelectromagnetic surveyingkhảo sát điện từelectromagnetic surveyingthăm dò điện từelectromagnetic susceptibilityđộ cảm điện từelectromagnetic swarf separatormáy phân ly phoi điện từelectromagnetic system of unitshệ đơn vị điện từelectromagnetic system of unitshệ thống đơn vị điện từelectromagnetic tachometertốc kế vòng điện tửelectromagnetic testsự thí nghiệm điện từelectromagnetic theory of lightlý thuyết điện từ về ánh sángelectromagnetic torquemômen điện từelectromagnetic track brakehãm điện từelectromagnetic tuningsự điều hưởng điện từelectromagnetic type relayrơle (kiểu) điện từelectromagnetic unitđơn vị điện từelectromagnetic unitsđơn vị điện từelectromagnetic unitshệ đơn vị điện từelectromagnetic vibratormáy rung điện từelectromagnetic wavesóng điện từelectromagnetic-interference filterbộ lọc nhiễu điện từelectromagnetic-interference filteringsự lọc nhiễu điện từelectromagnetic-wave equationsphương trình sóng điện từelectromagnetic-wave filterbộ lọc sóng điện từEMC (electromagneticcompatibility)tính tương thích điện tửEMI (electromagneticinterference)sự giao thoa điện từEMI (electromagneticinterference)sự nhiễu điện từFaraday”s law of electromagnetic inductionđịnh luật cảm ứng điện từFaraday”s law of electromagnetic inductionđịnh luật Faraday về cảm ứng điện từfree electromagnetic fieldtrường điện từ tự dofrequency (electromagneticfrequency)tần số (điện từ)hybrid electromagnetic wavesóng điện từ lailaw of electromagnetic inductionđịnh luật cảm ứng điện từMaxwell”s electromagnetic theorylý thuyết điện từ Maxwellnumerical electromagnetic codemã điện từ bằng sốpassive electromagnetic radiationsbức xạ điện từ thụ độngpolarized electromagnetic radiationbức xạ điện từ phân cựcscattering of electromagnetic radiationtán xạ bức xạ điện từtransverse electromagnetic (TEM)điện từ ngangTransverse Electromagnetic (TEM)Sóng T, sóng điện từ nằm ngangtransverse electromagnetic modekiểu (dao động) điện từ ngangtransverse electromagnetic wavesóng điện từ ngang điện tửcirculating electromagnetic wavesóng điện từ tuần hoàncoherent electromagnetic energynăng lượng điện từ nhất quáncontrol of electromagnetic radiationđiều khiển bức xạ điện từelectromagnetic actionstác động điện từelectromagnetic amplifying lensthấu kính khuếch đại điện từElectromagnetic Analysis (EMA)phân tích điện từelectromagnetic anomalydị thường điện từelectromagnetic brakehãm điện từ trườngelectromagnetic brakephanh điện từelectromagnetic brakingcách hãm điện từelectromagnetic brakinghãm điện từelectromagnetic calorimeternhiệt lượng kế điện từelectromagnetic cathode-ray tubeống tia catot điện từelectromagnetic chuckmâm cặp điện từelectromagnetic clutchbộ ly hợp điện từelectromagnetic clutchkhớp li hợp điện từelectromagnetic compatibility (EMC)tính tương hợp điện từElectromagnetic Compatibility (EMC)tương thích điện từelectromagnetic compatibility-EMCtính tương hợp điện từelectromagnetic complexphức hợp điện từelectromagnetic compressormáy nén điện từelectromagnetic compressormáy nén kiểu điện tửelectromagnetic constanthằng số điện từelectromagnetic controlsự điều khiển (bằng) điện tửelectromagnetic countermáy đếm điện từelectromagnetic countermáy đếm điện tửelectromagnetic couplingkhớp điện tửelectromagnetic couplingghép điện từelectromagnetic couplingghép điện tửelectromagnetic couplingsự ghép điện từelectromagnetic currentdòng điện từelectromagnetic currentdòng điện tửelectromagnetic dampingcản dịu điện từelectromagnetic dampinglàm tắt dần điện từelectromagnetic dampingsự tắt dần điện từelectromagnetic deflectionlàm lệch điện từelectromagnetic deflectionsự lái tia điện từelectromagnetic deflectionsự làm lệch điện từelectromagnetic delay lineđường trễ điện từelectromagnetic disturbancenhiễu loạn điện từElectromagnetic Emissions (EME)phát xạ điện từelectromagnetic energynăng lượng điện từelectromagnetic environmentmôi trường điện từelectromagnetic environmentmôi trường từ điện tửelectromagnetic fieldtrường điện tửElectromagnetic Field (EMF)điện từ trườngElectromagnetic Field (EMF)trường điện từelectromagnetic field effecthiệu ứng điện từ trườngelectromagnetic field equationsphương trình trường điện từelectromagnetic field tensortenxơ trường điện từelectromagnetic flowlưu lượng kế điện từelectromagnetic flowmeterlưu lượng kế điện từelectromagnetic focusingđiều tiêu điện từelectromagnetic focusingsự điều tiêu điện từelectromagnetic forcelực điện từelectromagnetic gas valvevan điện từ xả khíelectromagnetic gear boxhộp số điện từ trườngelectromagnetic hornloa điện từelectromagnetic ignitionsự đánh lửa điện từelectromagnetic inductionsự cảm ứng điện từelectromagnetic inertiaquán tính điện từElectromagnetic Intelligence (ELINT)trí tuệ điện từelectromagnetic interactiontương tác điện từelectromagnetic interfacegiao thoa điện từelectromagnetic interferencenhiễu cảm ứng điện từelectromagnetic interferencesự nhiễu động điện từElectromagnetic Interference (EMI)can nhiễu điện từelectromagnetic interference (EMI)sự giao thoa điện từelectromagnetic isolationsự cách ly điện từelectromagnetic lateral guidance systemhệ thống dẫn hướng ngang điện từelectromagnetic lensthấu kính điện từelectromagnetic levitationsự nâng bằng điện từelectromagnetic loggingsổ ghi chép dòng điện từelectromagnetic loudspeakerloa điện từelectromagnetic machinemáy điện từelectromagnetic masskhối lượng điện từelectromagnetic metermáy đếm điện từelectromagnetic metermáy đo (kiểu) điện từelectromagnetic methodphương pháp điện từelectromagnetic microphonemicrô điện từelectromagnetic mirrorgương điện từelectromagnetic momentmômen điện từelectromagnetic noisenhiễu điện từelectromagnetic oscillationsự dao động điện từelectromagnetic oscillographdao động ký điện từelectromagnetic pick-upđầu đọc điện từelectromagnetic potentialthế điện từelectromagnetic propertiestính chất điện từelectromagnetic propulsionlực đẩy điện từelectromagnetic propulsionsức đẩy điện từelectromagnetic prospectingkhảo sát điện từelectromagnetic prospectingthăm dò điện từelectromagnetic pumpbơm điện từelectromagnetic radiationbức xạ điện từelectromagnetic rail brakehãm từ ray điện từ trườngelectromagnetic rectifierbộ chỉnh lưu điện từelectromagnetic relayrờ le điện từelectromagnetic relayrơle điện từelectromagnetic resonatorbộ cộng hưởng điện từelectromagnetic scatteringsự tán xạ điện từelectromagnetic screenmàn chắn điện từelectromagnetic screenmàn điện từelectromagnetic screenmàn hình điện từelectromagnetic screeningchắn điện từelectromagnetic screeningmàn điện từelectromagnetic seismometerđịa chấn điện từelectromagnetic shieldingchắn điện từelectromagnetic shock wavesóng va đập điện từelectromagnetic shock wavesóng xung điện từelectromagnetic sourcenguồn điện từelectromagnetic spectrumphổ điện từElectromagnetic Spectrum (EMS)phổ điện từelectromagnetic surveyingkhảo sát điện từelectromagnetic surveyingthăm dò điện từelectromagnetic susceptibilityđộ cảm điện từelectromagnetic swarf separatormáy phân ly phoi điện từelectromagnetic system of unitshệ đơn vị điện từelectromagnetic system of unitshệ thống đơn vị điện từelectromagnetic tachometertốc kế vòng điện tửelectromagnetic testsự thí nghiệm điện từelectromagnetic theory of lightlý thuyết điện từ về ánh sángelectromagnetic torquemômen điện từelectromagnetic track brakehãm điện từelectromagnetic tuningsự điều hưởng điện từelectromagnetic type relayrơle (kiểu) điện từelectromagnetic unitđơn vị điện từelectromagnetic unitsđơn vị điện từelectromagnetic unitshệ đơn vị điện từelectromagnetic vibratormáy rung điện từelectromagnetic wavesóng điện từelectromagnetic-interference filterbộ lọc nhiễu điện từelectromagnetic-interference filteringsự lọc nhiễu điện từelectromagnetic-wave equationsphương trình sóng điện từelectromagnetic-wave filterbộ lọc sóng điện từEMC (electromagneticcompatibility)tính tương thích điện tửEMI (electromagneticinterference)sự giao thoa điện từEMI (electromagneticinterference)sự nhiễu điện từFaraday”s law of electromagnetic inductionđịnh luật cảm ứng điện từFaraday”s law of electromagnetic inductionđịnh luật Faraday về cảm ứng điện từfree electromagnetic fieldtrường điện từ tự dofrequency (electromagneticfrequency)tần số (điện từ)hybrid electromagnetic wavesóng điện từ lailaw of electromagnetic inductionđịnh luật cảm ứng điện từMaxwell”s electromagnetic theorylý thuyết điện từ Maxwellnumerical electromagnetic codemã điện từ bằng sốpassive electromagnetic radiationsbức xạ điện từ thụ độngpolarized electromagnetic radiationbức xạ điện từ phân cựcscattering of electromagnetic radiationtán xạ bức xạ điện từtransverse electromagnetic (TEM)điện từ ngangTransverse Electromagnetic (TEM)Sóng T, sóng điện từ nằm ngangtransverse electromagnetic modekiểu (dao động) điện từ ngangtransverse electromagnetic wavesóng điện từ ngang

Địa chất

kiểu điện từ, (thuộc) nam châm điện

Chuyên mục: Hỏi Đáp