Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Cơ bản về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh thao tác cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt động SQL nâng caoRàng buộc trong SQLSQL JoinHàm trong SQLTài liệu SQL tham khảo
Từ khóa DISTINCT trong SQL
Trang trước
Trang sau

Từ khóa DISTINCT trong SQL được sử dụng kết hợp với lệnh SELECT để loại tất cả các bản sao của bản ghi và chỉ lấy các bản ghi duy nhất.

Bạn đang xem: Distinct là gì

Có thể có tình huống bạn có nhiều bản sao của bản ghi trong một bảng. Trong khi lấy các bản ghi này, nó là hợp lý khi chỉ lấy bản ghi duy nhất thay vì lấy nhiều bản sao của bản ghi đó.

Xem thêm: Npv Là Gì – Những điều Bạn Cần Biết Về Npv

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của từ khóa DISTINCT để loại bỏ các bản sao của bản ghi là như sau:

SELECT DISTINCT cot1, cot2,…..cotN FROM ten_bangWHERE

Ví dụ

Bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+—-+———+—–+———–+——–+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+—-+———+—–+———–+———+| 1 | Hoang | 21 | CNTT | 4 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 4 || 4 | Nhan | 19 | CK | 4.5 || 5 | Huong | 20 | TCNH | 5 |+—-+———+—–+———–+———+
Đầu tiên, chúng ta xem cách truy vấn SELECT trả về bản sao của HOCPHI:

SQL> SELECT HOCPHI FROM SINHVIEN ORDER BY HOCPHI;Trong kết quả thu được, HOCPHI 4 xuất hiện 2 lần, mà là một bản sao bản ghi từ bảng ban đầu.

Xem thêm: decide là gì

+———-+| HOCPHI |+———-+| 4 || 3 || 4 || 4.5 || 5 |+———-+Bây giờ, sử dụng từ khóa DISTINCT với truy vấn SELECT trên và theo dõi kết quả:

SQL> SELECT DISTINCT HOCPHI FROM SINHVIEN ORDER BY HOCPHI;Trong kết quả thu được, chúng ta sẽ thấy không có bất kỳ bản sao nào.

Chuyên mục: Hỏi Đáp