SQL Dialect là gì?

Như chúng ta đã biết, hibernate có thể làm việc với các loại database khác nhau, tuy nhiên mỗi loại database lại có những cú pháp, extensions riêng.

Để làm việc với các loại database khác nhau như thế, hibernate sử dụng tham “Dialect” để biết được loại database nào đang được sử dụng, như thế các câu lệnh SQL được sinh ra sẽ phù hợp với database.

*

Các loại SQL Dialect

CUBRID 8.3 and laterorg.hibernate.dialect.CUBRIDDialect
DB2org.hibernate.dialect.DB2Dialect
DB2 AS/400org.hibernate.dialect.DB2400Dialect
DB2 OS390org.hibernate.dialect.DB2390Dialect
Firebirdorg.hibernate.dialect.FirebirdDialect
FrontBaseorg.hibernate.dialect.FrontbaseDialect
H2org.hibernate.dialect.H2Dialect
HyperSQL (HSQL)org.hibernate.dialect.HSQLDialect
Informixorg.hibernate.dialect.InformixDialect
Ingresorg.hibernate.dialect.IngresDialect
Ingres 9org.hibernate.dialect.Ingres9Dialect
Ingres 10org.hibernate.dialect.Ingres10Dialect
Interbaseorg.hibernate.dialect.InterbaseDialect
InterSystems Cache 2007.1org.hibernate.dialect.Cache71Dialect
JDataStoreorg.hibernate.dialect.JDataStoreDialect
Mckoi SQLorg.hibernate.dialect.MckoiDialect
Microsoft SQL Server 2000org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
Microsoft SQL Server 2005org.hibernate.dialect.SQLServer2005Dialect
Microsoft SQL Server 2008org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect
Microsoft SQL Server 2012org.hibernate.dialect.SQLServer2012Dialect
Mimer SQLorg.hibernate.dialect.MimerSQLDialect
MySQLorg.hibernate.dialect.MySQLDialect
MySQL with InnoDBorg.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
MySQL with MyISAMorg.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect
MySQL5org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
MySQL5 with InnoDBorg.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
Oracle 8iorg.hibernate.dialect.Oracle8iDialect
Oracle 9iorg.hibernate.dialect.Oracle9iDialect
Oracle 10g and laterorg.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
Oracle TimesTenorg.hibernate.dialect.TimesTenDialect
Pointbaseorg.hibernate.dialect.PointbaseDialect
PostgreSQL 8.1org.hibernate.dialect.PostgreSQL81Dialect
PostgreSQL 8.2org.hibernate.dialect.PostgreSQL82Dialect
PostgreSQL 9 and laterorg.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect
Progressorg.hibernate.dialect.ProgressDialect
SAP DBorg.hibernate.dialect.SAPDBDialect
SAP HANA (column store)org.hibernate.dialect.HANAColumnStoreDialect
SAP HANA (row store)org.hibernate.dialect.HANARowStoreDialect
Sybaseorg.hibernate.dialect.SybaseDialect
Sybase 11org.hibernate.dialect.Sybase11Dialect
Sybase ASE 15.5org.hibernate.dialect.SybaseASE15Dialect
Sybase ASE 15.7org.hibernate.dialect.SybaseASE157Dialect
Sybase Anywhereorg.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect
Teradataorg.hibernate.dialect.TeradataDialect
Unisys OS 2200 RDMSorg.hibernate.dialect.RDMSOS2200Dialect

hibernate.dialect là gì – Các loại SQL Dialects trong hibernate thienmaonline.vn

References:

https://stackoverflow.com/questions/21012799/why-do-i-need-to-configure-the-sql-dialect-of-a-data-source

Chuyên mục: Hỏi Đáp