2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Hóa học & vật liệu3.2 Toán & tin3.3 Xây dựng3.4 Y học3.5 Điện tử & viễn thông3.6 Điện lạnh3.7 Kỹ thuật chung3.8 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /¸di:kɔmpə´ziʃən/

Thông dụng

Danh từ

(vật lý), (hoá học) sự phân tích; sự phân ly, sự phân huỷthermal decompositionsự phân ly bằng nhiệt Sự thối rữa, sự làm mục rữa

Chuyên ngành

Hóa học & vật liệu

thoái biến

Toán & tin

sự phân tích, sự khai triển, sự phân hoạchdecomposition into direct sum phân tích thành tổng trực tiếpdecomposition of a faction sự khai triển một phân sốadditive decomposition (đại số ) sự phân tích cộng tínhcentral decomposition (đại số ) sự phân tích tthienmaonline.vn tâmdirect decomposition sự phân tích trực tiếpstandard decomposition sự phân tích tiêu chuẩn

Xây dựng

phép phân tích phép khai triển

Y học

sự phân hủy, phân ly

Điện tử & viễn thông

phân hủy

Điện lạnh

sự rã

Kỹ thuật chung

phân giảidecomposition pointđiểm phân giảidecomposition voltageđiện áp phân giảidegree of electrolytic decompositionđộ phân giải điện lydegree of electrolytic decompositionmức phân giải điện lyoil decompositionphân giải dầusimple decompositionphân giải đơn giảnthermal decompositionphân giải nhiệt phong hóa sự khai triểndecomposition of a fractionsự khai triển một phân số sự phân giải sự phân hủyaerobic decompositionsự phân hủy ưa khídecomposition by heatsự phân hủy bởi nhiệtthermal decompositionsự phân hủy do nhiệtthermal decompositionsự phân hủy nhiệtthermal decompositionsự phân hủy vì nhiệt sự phân lypyrolytic decompositionsự phân ly bằng nhiệtthermal decompositionsự phân ly do nhiệtwater decomposition under irradiationsự phân ly nước khi chiếu xạ sự phân rã sự phân tíchadditive decompositionsự phân tích cộng tínhcentral decompositionsự phân tích tthienmaonline.vn tâmmotion decompositionsự phân tích chuyển độngstandard decompositionsự phân tích tiêu chuẩn sự tan rã sự thối rữa thối rữa

Kinh tế

sự làm thối rữa sự phân hủyacid decompositionsự phân hủy acidbacterial decompositionsự phân hủy do vi khuẩn

Địa chất

=====sự phân hủy, sự phân ly, sự phong hóa (Các sản phẩm thô rơi xuống sườn dốc gọi là sườn tích (đêluvi), nếu bị nước cuốn xuống chân dốc rồi đọng lại gọi là lũ tích (proluvi), nếu bị dòng nước cuốn đi xa mới đọng lại thành bãi bồi gọi là bồi tích (aluvi). Các sản phẩm tàn dư của đá mẹ còn lại tại chỗ gọi là tàn tích (eluvi).)) =====

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounatomization , corruption , decay , disintegration , dissipation , dissolution , division , putrefaction , putrescence , putridity , breakdown , deterioration , putridness , rot , rottenness , spoilage

Từ trái nghĩa

nouncombination , development , growth , improvement
Hóa học & vật liệu, Kinh tế, Kỹ thuật chung, Thông dụng, Toán & tin, Xây dựng, Y học, điện lạnh, điện tử & viễn thông,

Chuyên mục: Hỏi Đáp