Phương pháp cá nhân ra quyết định (tiếng Anh: Individual Decision Making) là phương pháp đưa ra quyết định trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của nhà quản trị.

Bạn đang xem: Decision là gì

17-09-2019 Phương pháp ra quyết định tập thể (Group Decision Making) 17-09-2019 Ra quyết định (Making decision) là gì? Trình tự ra quyết định 19-08-2019 Năng lực ra quyết định (Decision making) trong năng lực lãnh đạo 17-09-2019 Phân tích chiến lược (Strategic analysis) là gì? Các mô hình phân tích chiến lược 17-09-2019 Hoạch định nguồn nhân lực (Human resource planning) là gì? 

Phương pháp cá nhân ra quyết định (Individual Decision Making)

Định nghĩa

Phương pháp cá nhân ra quyết định trong tiếng Anh là Individual Decision Making.

Phương pháp cá nhân ra quyết định là phương pháp đưa ra quyết định trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của nhà quản trị.

Các thuật ngữ liên quan

Ra quyết định (Making decision) là quá trình bao gồm nhiều bước liên quan đến việc xác định vấn đề; hình thành, lựa chọn phương án thông qua và văn bản hóa quyết định.

Phương pháp ra quyết định tập thể (Group Decision Making) là phương pháp mà theo đó người lãnh đạo không chỉ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của mình mà còn sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của tập thể để xây dựng quyết định, đồng thời tự chịu trách nhiệm về những quyết định đã ra.

Bản chất

– Theo phương pháp cá nhân ra quyết định, khi xuất hiện những nhiệm vụ (vấn đề) thuộc thẩm quyền của mình, nhà quán trị tự đề ra quyết định mà không cần có sự cộng tác của các chuyên gia hoặc tập thể.

Xem thêm: Numpy Là Gì – Python Numpy Tutorial

Ý nghĩa

– Phương pháp cá nhân ra quyết định phát huy hiệu quả trong điều kiện vấn đề cần quyết định không quá phức tạp, xác định vấn đề không khó khăn, các phương pháp giải quyết vấn đề rõ ràng, quá trình phân tích lựa chọn phương án đơn giản. 

– Đồng thời, người ra quyết định tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đối với việc ra quyết định.

Nội dung phương pháp cá nhân ra quyết định

– Các quyết định thuộc loại này không đòi hỏi phải có những tiêu chuẩn đánh giá phương án; nhà quản trị chỉ cần dựa trên cơ sở các thủ tục, qui tắc và chính sách để ra quyết định.

– Trong quá trình ra quyết định, cá nhân nhà quản trị có thể sử dụng kinh nghiệm hoặc phân tích theo mô hình.

– Mô hình ra quyết định đơn giản chỉ là dựa vào các thủ tục, qui tắc, chính sách hướng dẫn.

Xem thêm: Những điều Cần Biết Về Black Friday Và Cyber Monday Là Gì

– Những quyết định phức tạp thường được xây dựng theo các mô hình phức tạp hơn, như: Ra quyết định trong điều kiện phải đạt nhiều mục tiêu, ra quyết định trong điều kiện không an toàn… 

– Thường thì cá nhân nhà lãnh đạo ít có điều kiện sử dụng các mô hình phức tạp khi đề ra quyết định do kiến thức về mô hình hoặc do thời gian không cho phép, cũng có thể làm như vậy sẽ kém hiệu quả.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Tài chính)

Chuyên mục: Hỏi Đáp