Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: Dear là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Gsp Là Gì – Chế độ ưu đãi Thuế Quan Phổ Cập Gsp

They haven”t a clue that they are doing so, poor dears, but that doesn”t destroy the fact that they are.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
There is no precedent whatever for instructing an authority—an authority, mark you—to do all that it can to secure, poor dears.
We should not fool ourselves into believing that these old people are delightful dears that one wants to be with all the time.
Dearing recommended, first, the continuation of means-tested maintenance grants in order to ease access for students from a low-income background.
I suppose that parents like them because they want somewhere where they can get rid of the little dears for a few hours and a playgroup will do.
Dearing feared that, if the student contribution was raised by the abolition of maintenance grant, the money might never reach the higher education institutions at all.
Dearing recommended that, in the forthcoming financial year, an additional £350 million should be put into universities and, in the following year, the figure should be £565 million.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Nhân Cách Là Gì – Khái Niệm Nhân Cách

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp