Đảng là tổ chức chính trị của một giai cấp, gồm những người tiêu biểu nhất, có ý thức sâu sắc nhất về quyền lợi giai cấp và đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp đó.

*

ĐẢNG LÀ GÌ? Đảng là tổ chức chính trị của một giai cấp, gồm những người tiêu biểu nhất, có ý thức sâu sắc nhất về quyền lợi giai cấp và đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp đó. GIAI CẤP?Giai cấp là những tập đoàn đông đảo người trong xã hội, khác nhau về địa vị và vai trò trong hệ thống sản xuất, xã hội nhất định, về hưởng thụ của cải làm ra trong xã hội tuỳ theo địa vị chiếm hữu hay không chiếm hữu tư liệu sản xuất.CÁCH MẠNG?Cách mạng là hình thức đấu tranh giai cấp cao nhất dẫn tới một cuộc biến đổi căn bản, chuyển một chế độ xã hội cũ, đã lỗi thời sang một chế độ xã hội mới tiến bộ hơnBẠO LỰC CÁCH MẠNG?Bạo lực cách mạng là sức mạng của quần chúng cách mạng dùng để đánh đổ chính quyền của bọn thống trị giành lấy chính quyền về tay nhân dân, trấn áp bọn phản cách mạngBẢO HỘ?Bảo hộ là hình thức thống trị của đế quốc thực dân đối với nước bị xâm lược. Chúng duy trì, sử dụng chính quyền tay sai và nêu chiêu bài lừa bịp là việc bảo hộ nhằm phục vụ lợi ích của nước bị xâm lược.BẦN CÙNG HÓA?Bần cùng hóa là chính sách bóc lột của đế quốc thực dân ở thuộ địa, của tư sản, địa chủ ở nước tư bản làm cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động trở nên nghèo khổBẤT BẠO ĐỘNG? Bất bạo động là đường lối chính trị chủ trương không sử dụng bạo lực vũ trang của quần chúng để đấu tranh với đế quốc thực dân và tay sai để giành độc lập mà dùng hình thức thương lượngCHỦ NGHĨA CẢI LƯƠNG?Chủ nghĩa cải lương là khuynh hướng cơ hội trong phong trào công nhân (và phong trào giải phóng dân tộc), chủ trương thực hiện những biến đổi xã hội bằng cải cách, không động chạm đến chế độ cũ, nhằm phủ nhận tính tất yếu của đấu tranh giai cấp, của cách mạng xã hội chủ nghĩa và của chuyên chính vô sảnBINH BIẾN?Binh biến là cuộc phản kháng mệnh lệnh cấp trên của một lực lượng sĩ quan và binh sĩ hay một số đơn vị quân đội mà hình thức cao nhất là nổi dậy chống chính quyền, có thể dẫn đến sự thay đổi chính trị trong nướcBƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ?Bước ngoặt lịch sử là thời điểm chuyển biến mạnh mẽ tạo nên một sự thay đổi căn bản trong sự phát triển của lịch sửCHÍNH CƯƠNGChính cương là đường lối chính trị cơ bản của một Đảng trong đó nên rõ mục tiêu chính trị, trình bày nhiệm vụ và yêu cầu chính trị quan trọng nhất, hình thức và phương pháp hoạt động

Chuyên mục: Hỏi Đáp