a person with responsibility for protecting or taking care of something or keeping something in good condition:
a person employed to take care of a large building, such as a school, and who deals with the cleaning, repairs, etc.

Bạn đang xem: Custodian là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Lượng Từ Là Gì – Soạn Bài Số Từ Và Lượng Từ

a person or organization that is responsible for protecting, caring for, or maintaining something or someone:
Data that cannot be easily loaded by the custodian on the web are bulk-loaded into the database by a system administrator using a standard template.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
A collective achieved this by means of the sardar, who was the point of negotiation and the financial custodian.
Ready access to all the indicator data in the database system can assist custodians to analyse their data.
The report includes graphed or tabular data and the most recent status report by the indicator custodian: the evaluation.
Salaries for administrators, custodians, and other support personnel cannot be counted as part of the 60 per cent.
The data management and display functions are augmented by automatic notification to custodians of required input to the system.
The system captures indicator data either dynamically from sensors or by web input by indicator custodians.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Schedule Là Gì – Nghĩa Của Từ Schedule

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp