Excel cho Microsoft 365Excel cho Microsoft 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Hàm Correl trả về hệ số tương quan của hai phạm vi ô. Dùng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình của địa điểm nào đó với việc dùng điều hòa nhiệt độ.

Bạn đang xem: Correlation là gì

Cú pháp

CORREL(array1, array2)

Cú pháp hàm CORREL có các đối số sau đây:

array1 Bắt buộc. Một phạm vi giá trị ô.

array2 Bắt buộc. Phạm vi của giá trị ô thứ hai.

Chú thích

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; Tuy nhiên, các ô có giá trị bằng không được bao gồm.

Nếu array1 và array2 có số điểm dữ liệu khác nhau, thì CORREL trả về lỗi #N/A.

Xem thêm: Dvi Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Dvi Và Hdmi

Nếu một trong hai array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của các giá trị bằng 0, thì correl trả về #DIV/0! lỗi.

Giống như hệ số tương quan tương đối gần + 1 hoặc-1, nó cho biết độ tương quan tích cực (+ 1) hoặc tương quan (-1) giữa các mảng. Độ tương quan tích cực có nghĩa là nếu các giá trị trong một mảng đang gia tăng, các giá trị trong các mảng khác cũng tăng lên. Hệ số tương quan gần nhất là 0, cho biết không có hoặc tương quan yếu.

Phương trình cho hệ số tương quan là:

*

trong đó 

*

là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2).

Ví dụ

Ví dụ sau đây trả về hệ số tương quan của hai tập dữ liệu trong các cột A và B.

Xem thêm: 23 tuổi là tuổi con gì

*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Chuyên mục: Hỏi Đáp