a small local store where you can buy food, newspapers, etc. and that is open until late at night or all the time:

Bạn đang xem: Convenience store là gì

The lobby opens through a large, glass sliding-door into an arched swimming pool, and another door leads to a convenience store.
These buildings, reprogrammed culturally and educationally together with a new convenience store pavilion and a new gardening centre will, in the longer term, form a little agora.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge thienmaonline.vn hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
The guide sets out a straightforward four-stage approach for tackling violence and includes case studies, including one involving a convenience store.
Observation of what the large convenience store is selling shows that most of the items listed in paragraph 5 of schedule 1 are included.
It is likely that the convenience store will survive, much to the delight of many of my constituents.
She has transformed a neighbourhood post office into much more of a neighbourhood convenience store.
It argues that, although there are exceptions to the rule, in general, a convenience store needs about £4,000 a week minimum turnover in order to be viable.
There is a small soda (the local term for a convenience store) in town and some supplies are available.

Xem thêm: Securities Là Gì – Chứng Khoán Các Loại Chứng Khoán

There is one convenience store, four gas stations, a park, a boat pier, a hospital, 5 clinics, 2 dentists, many restaurants and two banks.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge thienmaonline.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Mariadb Là Gì – Hướng Dẫn Cách Cài đặt Mariadb

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp