Công ty mẹ, công ty con (Parent companies and subsidiary companies) là việc một công ty sở hữu hơn một nửa vốn điều lệ hoặc cổ phần của công ty khác, từ đó sinh ra các khái niệm về công ty mẹ và công ty con.

Bạn đang xem: Công ty thành viên tiếng anh là gì

Công ty mẹ, công ty con

Công ty mẹ – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Parent companies.

Công ty con – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Subsidiary companies.

Luật doanh nghiệp hiện hành qui định như sau

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

– Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

– Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Xem thêm: Sub-Saharan Africa Là Gì – Ssa Định Nghĩa: Tiểu Vùng Sahara Châu Phi

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

– Tùy thuộc vào loại hình pháp lí của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệvớicông ty con theo qui định tương ứng của pháp luật.

– Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đốivớicác chủ thể pháp lí độc lập.

– Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lí trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

– Người quản lí của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

Xem thêm: Niêm Yết Tiếng Anh Là Gì – Giá Niêm Yết (Quoted Price) Của Chứng Khoán Là Gì

– Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo qui định thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốnđiềulệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

– Trường hợp hoạt động kinh doanh do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại. (Theo Luật doanh nghiệp năm 2014)

Chuyên mục: Hỏi Đáp