Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bạn đang xem: Concussion là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Cheems Là Gì – 60+ Cheems Cumtie ý Tưởng

By a neat sleight of hand, many doctors defined ” shellshock ” as physical shell concussion, and excluded it from this category.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
Cracked ribs, melted computer disks, concussions and broken noses have come from their constant fighting.
Use of protective equipment such as headgear has been found to reduce the number of concussions in athletes.
After suffering several bad concussions while playing soccer, he gave up the sport and became interested in writing and theater.
A minority of retinal detachments result from trauma, including blunt blows to the orbit, penetrating trauma, and concussions to the head.
Another type of check that accounts for many of the player to player contact concussions is a check to the head.
When these effects persist, other psychological difficulties might arise, even in mild cases (such as concussions).
Association football also known as soccer has been one of the world”s major sports to have concussions.
Repetitive concussions are also common to quarterbacks, wide receivers, hockey and soccer forwards and hockey defense men.
The football helmet, although a scapegoat for concussions, serves as effective protection against more dangerous injuries like skull fractures.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Anorexia Nervosa Là Gì – Bulimia Nervosa Là Bệnh Gì

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp