Nghe phát âm
Nghe phát âm
1 /kәn”sз:n/ 2 Thông dụng 2.1 Danh từ 2.1.1 ( + with) sự liên quan tới, sự dính líu tới 2.1.2 ( + in) lợi, lợi lộc; phần, cổ phần 2.1.3 Việc, chuyện phải lo 2.1.4 It”s no concern of mine 2.1.5 Đó không phải là việc của tôi 2.1.6 Sự lo lắng, sự lo âu, sự lo ngại; sự quan tâm 2.1.7 Hãng buôn, xí nghiệp; công việc kinh doanh 2.1.8 (thông tục) cái, vật (gì) 2.2 Ngoại động từ 2.2.1 Liên quan, dính líu tới; nhúng vào 2.2.2 Don”t concern yourself with other people”s affairs 2.2.3 Đừng có nhúng vào việc của người khác 2.2.4 I”m not concerned 2.2.5 Không phải việc tôi 2.2.6 Lo lắng, băn khoăn; quan tâm 3 Chuyên ngành 3.1 Toán & tin 3.1.1 liên quan, quan hệ 3.2 Xây dựng 3.2.1 sự liên quan đến 3.3 Kỹ thuật chung 3.3.1 liên quan 3.3.2 quan hệ 3.4 Kinh tế 3.4.1 công ty 3.4.2 đơn vị công thương 3.4.3 hãng buôn 3.4.4 thương hãng 3.4.5 xí nghiệp doanh nghiệp 4 Các từ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa 4.1.1 noun 4.1.2 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 noun 4.2.2 verb /kәn”sз:n/

Thông dụng

Danh từ

( + with) sự liên quan tới, sự dính líu tới that has no concern with the questioncái đó không có liên quan tới vấn đề ấy cảconcern sidescác bên liên quan

( + in) lợi, lợi lộc; phần, cổ phần to have no concern in an affairkhông có lợi gì trong một việc nàoto have a concern in a businesscó cổ phần trong một việc kinh doanh Việc, chuyện phải lo It”s no concern of mine Đó không phải là việc của tôi Sự lo lắng, sự lo âu, sự lo ngại; sự quan tâm to be filled with concernđầy lo ngạito notice with deep concern that…rất lo ngại khi thấy rằng… Hãng buôn, xí nghiệp; công việc kinh doanh (thông tục) cái, vật (gì) the whole concern was smashedtất cả cái đó bị đập tanto give oneself no concern aboutkhông biết gì đến, không quan tâm gì đến

Ngoại động từ

Liên quan, dính líu tới; nhúng vào that doesn”t concern you at allviệc đó không dính líu gì tới anh Don”t concern yourself with other people”s affairs Đừng có nhúng vào việc của người khác I”m not concerned Không phải việc tôi Lo lắng, băn khoăn; quan tâm please don”t be concerned about međừng lo cho tôieverybody was concerned at the newsmọi người đều lo lắng vì tin tức đóas concernsvề việc, đối vớias far as I”m concernedvề phần tôi, đối với tôi

Chuyên ngành

Toán & tin

liên quan, quan hệ

Xây dựng

sự liên quan đến

Kỹ thuật chung

liên quan quan hệ

Kinh tế

công ty đơn vị công thương hãng buôn trading concernhãng buôn, xí nghiệp thương mại thương hãng xí nghiệp doanh nghiệp

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun affair , burden , care , charge , company , corporation , deportment , entanglement , enterprise , establishment , field , firm , house , interest , involvement , job , jungle * , matter , megacorp , mission , multinational , occupation , organization , outfit , shooting match , task , thing , transaction , worry , zoo , apprehension , attention , bearing , carefulness , concernment , consideration , disquiet , disquietude , distress , heed , heedfulness , important matter , reference , regard , relation , relevance , solicitude , tender loving care , unease , lookout , trouble , attentiveness , thoughtfulness , interestedness , consequence , import , moment , significance , significancy , weight , weightiness , angst , anxiousness , nervousness , uneasiness , business , contraption , contrivance , gimmick , jigger , altruism , anxiety , importance , partnership , uneasiness care verb apply to , bear on , become involved , be relevant to , bother , disquiet , distress , disturb , interest , involve , make anxious , make uneasy , pertain to , perturb , regard , take pains , touch , trouble , worry , answer to , appertain to , be about , be applicable to , bear upon , be connected with , be dependent upon , be interdependent with , belong to , be pertinent to , be well taken , deal with , depend upon , have a bearing on , have connections with , have implications for , have relation to , have significance for , have to do with , refer to , appertain , pertain , refer , relate , ail , cark , affair , affect , anxiety , apprehension , attentiveness , bear , behold , burden , business , care , cause , charge , company , consideration , corporation , engross , establishment , firm , hold , implicate , matter , misgiving , occupy , solicitude , unease

Từ trái nghĩa

noun disinterest , unconcern , inconsequence verb unconcern

Chuyên mục: Hỏi Đáp