Classes

Cấu trúc “class” cho phép chúng ta định nghĩa một nguyên mẫu(prototype-based) với cú pháp clear và nice-looking. Nó cũng giới thiệu giới thiệu tính năng mới tuyệt vời và hữu ích cho lập trình hướng đối tượng.

Bạn đang xem: Class là gì

Cú pháp của class

class có cú pháp đa dạng, Chúng ta sẽ bắt đầu với một ví dụ đơn giản.

đây là một prototype-based class User:

function User(name) { this.name = name;}User.prototype.sayHi = function() { alert(this.name);}let user = new User(“John”);user.sayHi();Và ở đây chúng ta sẽ dùng class với cùng chức năng:

class User { constructor(name) { this.name = name; } sayHi() { alert(this.name); }}let user = new User(“John”);user.sayHi();Chúng ta dễ dàng thấy rằng 2 ví dụ trên là như nhau. Hãy chắc chắn rằng giữa các method trong một class không có dấu “,”. Đây là một nhầm lẫn phổ biến với các developer mới và nó sẽ dẫn tới syntax error. đây không phải là một object literals và nó không yêu cầu dấu “,”.

Class là gì?

Chính xác class là gì? Chúng ta có lẽ nghĩ rằng nó đinh nghĩa một level mới, nhưng đó sẽ là một sai lầm!

Trong Javascript một class là một loại của function.

Định nghĩa class User {…} tạo ra một function cùng tên và đặt methods trong User.prototype. vì vậy cấu trúc là tương tự nhau.

Điều này được thể hiện trong đoạn code sau, và bạn có thể tự chaỵ để xem:

class User { constructor(name) { this.name = name; } sayHi() { alert(this.name); }}// proof: User is a functionalert(typeof User); // function// proof: User is the “constructor” functionalert(User === User.prototype.constructor); // true// proof: there are two methods in its “prototype”alert(Object.getOwnPropertyNames(User.prototype)); // constructor, sayHiTóm lại chúng ta có thể minh hoạ quá trình này của class User sẽ tạo ra một hàm như thế này:

*

Class là một cú pháp đặc biệt để định nghĩa một constructor cùng với các prototype methods của nó. Ngoài tính năng cơ bản “Class” còn mang đến nhiều tính năng khác mà chúng ta sẽ khám phá sau nhé.

Class Expression

Cũng giống như function, *Class” có thể định nghĩa bên trong một expression khác, được truyền, được return,…

Đây là function return class – còn được gọi là “class factory”:

function makeClass(phrase) { // declare a class and return it return class { sayHi() { alert(phrase); }; };}let User = makeClass(“Hello”);new User().sayHi(); // HelloĐiều này khá bình thường nếu chúng ta nhớ lại răng class chỉ là một dạng đặc biệt của đinh nghĩa function-with-prototype.

Xem thêm: Các đầu Số Hợp Tuổi Thìn 0904, 0914 Là Mạng Gì

Và giống như cách đặt tên cho Function Expresstion thì class cũng có thể có tên, và chỉ hiển thị bên trong class:

// “Named Class Expression” (alas, no such term, but that”s what”s going on)let User = class MyClass { sayHi() { alert(MyClass); // MyClass is visible only inside the class }};new User().sayHi(); // works, shows MyClass definitionalert(MyClass); // error, MyClass not visible outside of the classSự khác nhau giữ classes và functionsClasses có một số sự khác biệt so với functions thông thường:

Constructors require new

Không giống function thông thường, một class constructor không thể gọi mà không có new

class User { constructor() {}}alert(typeof User); // functionUser(); // Error: Class constructor User cannot be invoked without “new”

String output khác nhau

Nếu chúng ta output nó với alert(User), một số engines sẽ show class User… và các engine khác sẽ show **function User…”

Và xin đường nhầm lẫn: cách hiển thị string ra có thể khác nhau nhưng nó vẫn là một function không có một thực thể class riêng biệt trông Javascript.

class methods là không thể đếm được(non-enumerable)

Một đinh nghĩa class đặt vô số flag “flase” cho tất cả method trong “prototype”. Điều đó rất tốt bởi vì nếu chúng ta for..in trong một object, chúng ta sẽ thường không muốn các class method của nó.

Classes có một constructor() {} mặc định

Nếu không có một contructor trong class, thì một function rỗng sẽ được tạo ra, giống như chúng ta đã viết ở trên constructor() {}.

Classes luôn luôn sử dụng strict

Tất cả code trông class là tự động ở trong strict mode.

Getters/setters, other shorthands

Class cũng bao gồm getters/setters, generators, computed properties etc.

Đây là một ví dụ user.name sử dụng get/set:

class User { constructor(name) { // invokes the setter this._name = name; } get name() { return this._name; } set name(value) { if (value.length 4) { alert(“Name is too short.”); return; } this._name = value; }}let user = new User(“John”);alert(user.name); // Johnuser = new User(“”); // Name too short.Đây là ví dụ với computed properties:

function f() { return “sayHi”; }class User { () { alert(“Hello”); }}new User().sayHi();Với generator method nó cũng tương tự và thêm *.

Class properties

Trong ví dụ ở trên User chỉ có method giờ hãy thêm property cho nó nhé:

class User { name = “Anonymous”; sayHi() { alert(`Hello, ${this.name}!`); }}new User().sayHi();Property không phải đặt trong User.prototype mà nó được tạo bởi new riêng biệt cho mỗi đối tượng. Vì vậy property sẽ không bao giờ được chia sẻ giữa các đối tượng khác nhau của cùng một class.

Xem thêm: Departure Là Gì – Nghĩa Của Từ Departure

Tổng kết

Class syntax cơ bản sẽ nhìn như thế này:

class MyClass { prop = value; constructor(…) { // … } method(…) {} get something(…) {} set something(…) {} () {} // …}MyClass về mặt kĩ thuật là một function, trong đó các method được ghi vào MyClass.prototype.

Chuyên mục: Hỏi Đáp