2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Toán & tin3 Kỹ thuật chung4 Kinh tế4.6 Địa chất5 Các từ liên quan5.1 Từ đồng nghĩa5.2 Từ trái nghĩa /ˌsɜrkjuˈleɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự lưu thôngthe circulation of the bloodsự lưu thông của máu Sự lưu hành (tiền tệ)to put into circulationcho lưu hànhto withdraw from circulationkhông cho lưu hành, thu hồi Tổng số phát hành (báo, tạp chí…) Tiền, đồng tiền (toán học) lưu số

Toán & tin

(giải tích ) lưu số, lưu thông; sự tuần hoàn, sự lưu truyềngoods circulation (toán kinh tế ) sự lưu chuyển hàng hoá

Kỹ thuật chung

lưu số lưu thôngcirculation areakhông gian lưu thôngcirculation roadđường lưu thôngcirculation spacekhông gian lưu thônggoods circulationsự lưu thông hàng hóa sự lưu thônggoods circulationsự lưu thông hàng hóa sự tuần hoànair circulationsự tuần hoàn gióair circulationsự tuần hoàn không khíbrine circulationsự tuần hoàn nước muốichilled-water circulationsự tuần hoàn nước lạnhcirculation of the airsự tuần hoàn của không khícontinuous circulationsự tuần hoàn liên tụccooled water circulationsự tuần hoàn nước lạnhcooling water circulationsự tuần hoàn nước giải nhiệtforced circulationsự tuần hoàn cưỡng bứcfree circulationsự tuần hoàn tự nhiênfreon circulationsự tuần hoàn freongravity circulationsự tuần hoàn tự nhiênheated air circulationsự tuần hoàn không khí nóngoil circulationsự tuần hoàn dầusecondary circulationsự tuần hoàn thứ cấpthermal circulationsự tuần hoàn nhiệtwater circulationsự tuần hoàn nước tuần hoànair circulationsự tuần hoàn gióair circulationsự tuần hoàn không khíair circulationtuần hoàn gióair circulationtuần hoàn khíair circulation controlđiều chỉnh tuần hoàn gióair circulation controlsự điều chỉnh tuần hoàn gióair circulation defrostingphá băng bằng tuần hoàn gióair circulation ductđường ống tuần hoàn khíair circulation patternmô hình tuần hoàn gióair circulation spacekhông gian tuần hoàn gióair circulation thawingphá băng bằng tuần hoàn gióammonia circulationvòng tuần hoàn amoniacammonia circulationvòng (tái) tuần hoàn amoniacbrine circulationsự tuần hoàn nước muốibrine circulationtuần hoàn nước muốichilled-water circulationsự tuần hoàn nước lạnhchilled-water circulationtuần hoàn nước lạnhcirculation (ofa liquid)tuần hoàn của chất lỏngcirculation boilernồi hơi kiểu tuần hoàncirculation brinenước muối tuần hoàncirculation circuitsơ đồ vòng tuần hoàncirculation closed pipingđường ống tuần hoàn khép kíncirculation flowdòng tuần hoàncirculation flowluồng chảy tuần hoàncirculation loopvòng tuần hoàncirculation lubricationsự bôi trơn tuần hoàncirculation methodphương pháp tuần hoàncirculation of the airsự tuần hoàn của không khícirculation oilingsự bôi trơn tuần hoàncirculation oilingsự tra dầu tuần hoàncirculation pipeđường ống tuần hoàncirculation pipeống tuần hoàncirculation pumpbơm tuần hoàncirculation pumpmáy bơm tuần hoàncirculation rate of refrigeranttỷ số môi chất lạnh tuần hoàncirculation ratiotỷ lệ tuần hoàncirculation ratiotỷ số tuần hoàncirculation receiverbình chứa tuần hoàncirculation shaftgiếng mỏ tuần hoàncirculation systemhệ tuần hoàn khícirculation systemhệ tuần hoàn nướccirculation systemhệ thống tuần hoàncirculation systemhệ tuần hoàncirculation waternước tuần hoàncirculation-type hot water supply systemhệ thống cấp nước kiểu tuần hoànclean oil circulation furnacelò tuần hoàn bằng dầu sạchcollateral circulationtuần hoàn bàng hệcontinuous circulationsự tuần hoàn liên tụccontinuous circulationtuần hoàn liên tụccoolant circulation systemhệ tuần hoàn chất tải lạnhcooled water circulationsự tuần hoàn nước lạnhcooled water circulationtuần hoàn nước lạnhcooling water circulationsự tuần hoàn nước giải nhiệtcooling water circulationtuần hoàn nước giải nhiệtcross circulationtuần hoàn chéoenterohepatic circulationtuần hoàn ruột ganfetal circulationtuần hoàn thai nhiforce circulationtuần hoàn cưỡng bứcforced circulationsự tuần hoàn cưỡng bứcforced circulation batterydàn tuần hoàn cưỡng bứcforced circulation boilernồi hơi tuần hoàn cưỡng bứcforced-circulation batterygiàn tuần hoàn cưỡng bứcforced-circulation boilerlò tuần hoàn cưỡng bứcforced-circulation boilernồi hơi tuần hoànforced-circulation loopvòng tuần hoàn cưỡng bứcfree circulationsự tuần hoàn tự nhiênfree circulationtuần hoàn tự nhiênfreon circulationsự tuần hoàn freonfreon circulationtuần hoàn freongas circulation loopvòng tuần hoàn khígravity circulationsự tuần hoàn tự nhiêngravity circulationtuần hoàn nhờ trọng lựcgravity circulationtuần hoàn theo trọng lựcgravity circulationtuần hoàn tự nhiênheated air circulationsự tuần hoàn không khí nónghydraulic circulation systemhệ tuần hoàn thủy lựcliquid circulationlỏng tuần hoànliquid circulationtuần hoàn lỏngliquid circulation pumpbơm tái tuần hoàn lỏngliquid circulation pumpbơm tuần hoàn lỏngliquid coolant circulation systemhệ (thống) tuần hoàn chất tải lỏngloose circulationtuần hoàn tự dolost circulation alarmbáo động mất tuần hoànmud circulationtuần hoàn bùnnatural circulation boilernồi hơi tuần hoàn tự nhiênoil circulationsự tuần hoàn dầuoil circulationtuần hoàn dầuopen air circulation systemhệ (thống) tuần hoàn không khí hởopen air circulation systemhệ thống tuần hoàn không khí hởpositive circulationtuần hoàn cưỡng bứcpressurized refrigerant circulationtuần hoàn môi chất lạnh nénpulmonary circulationhệ tuần hoàn tim – phổipump circulationsự bơm tuần hoànpump circulationtuần hoàn của bơmpump circulation systemhệ (thống) bơm tuần hoànpump circulation systemhệ thống bơm tuần hoànpump circulation systemhệ tuần hoàn của bơmrate of air circulationtốc độ tuần hoàn khírate of air circulationtốc độ tuần hoàn không khírate of air circulationtỷ lệ tuần hoàn không khírefrigeration by circulationsự làm lạnh bằng tuần hoànreverse circulationtuần hoàn ngượcreverse circulation drillmáy khoan tuần hoàn ngượcsecondary circulationsự tuần hoàn thứ cấpsemienvelop air circulation systemhệ (thống) tuần hoàn không khí nửa khép kínsystemic circulationtuần hoàn toàn thânthermal circulationsự tuần hoàn nhiệtthermal circulationtuần hoàn nhiệtvaporous refrigerant circulation systemhệ (thống) tuần hoàn hơi môi chất lạnhvelocity of circulationvận tốc tuần hoànwater circulationsự tuần hoàn nướcwater circulation pumpbơm tuần hoàn nước

Kinh tế

sự đối lưu sự lưu thôngcirculation of commoditiessự lưu thông hàng hóacoin circulationsự lưu thông tiền đúcfree circulationsự lưu thông miễn thuếnote circulationsự lưu thông tiền giấy sự tuần hoànjuice circulationsự tuần hoàn dịch quảnatural circulationsự tuần hoàn tự nhiênthermal circulationsự tuần hoàn nhiệt

Nguồn khác

circulation : Corporateinformation

Nguồn khác

circulation : bized

Địa chất

sự lưu thông, sự tuần hoàn, sự lưu chuyển

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounapportionment , currency , dissemination , spread , transmission , circling , circuit , circumvolution , current , flow , flowing , gyration , gyre , motion , revolution , rotation , round , turn , twirl , wheel , whirl , dispersal , dispersion

Từ trái nghĩa

nounblockage

Chuyên mục: Hỏi Đáp