Hãng vận tải common carrier hãng vận tải đường bộ, đường sắt và đường thuỷ
Cái đèo hàng (ở xe đạp…) to strap a parcel to the carrier buộc một bưu kiện vào cái đèo hàng
hạt mang carrier recombination tái hợp hạt mang free carrier density mật độ hạt mang tự do negative carrier hạt mang âm
giàn discrete carrier sóng mang gián đoạn intermediate image carrier bộ chuyển ảnh trung gian intermediate image carrier thiết bị chuyển ảnh trung gian

hãng truyền thông

Giải thích VN: Trong lĩnh vực truyền thông, một tần số đã định có thể được điều biến để tải thông tin, hoặc một công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại và truyền thông cho người dùng.

common carrier hãng truyền thông công cộng
hạt tải (điện) charge carrier hạt tải điện (tích) minor carrier hạt tải điện thiểu số
sóng mang

Giải thích VN: Trong lĩnh vực truyền thông, một tần số đã định có thể được điều biến để tải thông tin, hoặc một công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại và truyền thông cho người dùng.

acoustic carrier sóng mang âm thanh angle-modulated carrier sóng mang góc authorized carrier frequency tần số sóng mang được phép carrier acquisition sự thu nhận sóng mang carrier amplifier bộ khuếch đại sóng mang carrier amplitude regulation sự điều chỉnh bộ sóng mang carrier balance sự cân bằng sóng mang carrier band dải (tần) sóng mang carrier bandwidth dải thông sóng mang carrier channel kênh sóng mang carrier code mã sóng mang carrier current dòng sóng mang carrier cycle chu kỳ sóng mang carrier detect dò sóng mang Carrier Detect (V24) (CD) Phát hiện sóng mang (V24) carrier detect light (CD) đèn báo dò sóng mang carrier detect light (CD) đèn phát hiện sóng mang carrier detection (CD) dò sóng mang carrier deviation sự lệch hướng sóng mang carrier difference system hệ hiệu sóng mang carrier filter bộ lọc sóng mang carrier frame mành sóng mang Carrier Frequency (CF) tần số sóng mạng carrier frequency offset độ dịch tần số sóng mang carrier generation sự tạo sóng mang carrier generator bộ phát sinh sóng mang Carrier Group Alarm (CGA) cảnh báo nhóm sóng mang carrier insertion oscillator bộ dao động chèn sóng mang carrier isolating choke coil cuộn cản cách ly sóng mang carrier leak chỗ rò của sóng mang carrier level mức sóng mang carrier line đường sóng mang carrier line đường truyền sóng mang carrier loading gia cảm sóng mang carrier modulation sự điều biến sóng mang carrier noise nhiễu sóng mang carrier noise tiếng ồn sóng mang carrier noise test set máy thử tạp nhiễu sóng mang carrier power công suất sóng mang carrier power flux density công suất bề mặt của sóng mang carrier re-injection filter bộ lọc triệt tiêu sóng mang carrier recovery hồi phục sóng mang carrier recovery circuit mạch phục hồi sóng mang carrier reduction sự làm giảm sóng mang carrier regeneration sự tạo lại sóng mang carrier reinsertion operator toán tử chèn lại sóng mang carrier repeater bộ chuyển tiếp sóng mang carrier repeater bộ lặp sóng mang carrier replenishment sự bổ sung sóng mang carrier scanner máy quét sóng mang carrier sense cảm nhận sóng mang carrier sense sự dò tìm sóng mang carrier sense sự nhận biết sóng mang carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) đa truy cập nhận biết sóng mang dò tìm xung đột carrier sense signal tín hiệu cảm biến sóng mang carrier sense signal-COR tín hiệu phát hiện sóng mạng carrier sense system hệ cảm biến sóng mang carrier sense system hệ thống cảm biến sóng mạng carrier sense system hệ thống phát hiện sóng mạng carrier shift dịch sóng mang carrier signal tín hiệu sóng mang carrier signaling sự báo hiệu sóng mang carrier suppressed khử sóng mang carrier suppression sự triệt sóng mang carrier suppression sự triệt sóng mạng carrier suppression sự xóa sóng mạng carrier system hệ sóng mang carrier system hệ thống sóng mang carrier terminal equipment (CTE) thiết bị đầu cuối sóng mang Carrier to Intermodulation Noise Ratio (C/IM) tỷ số sóng mang trên tạp âm điều chế giao thoa Carrier To Noise Ratio (C/N) tỷ số sóng mang trên tạp âm Carrier to Noise Ratio (CNR) tỷ số sóng mang trên tạp âm carrier transfer filter bộ lọc chuyển sóng mang carrier transmission sự truyền sóng mang carrier voltage điện sóng mạng carrier wave sóng mạng carrier way đường sóng mang carrier-frequency beat phách sóng mạng carrier-frequency separation sự tách biệt sóng mạng carrier-side phía sóng mang carrier-wave generator máy tạo sóng mang carrier-wave modulation sự điều biến sóng mang CD (carrierdetect light) đèn phát hiện sóng mang centred carrier sóng mang tập trung chrominance carrier sóng mang màu chrominance carrier output đầu ra sóng mang màu color carrier sóng mang màu colour sub-carrier sóng mang phụ màu sắc common carrier sóng mang chung communication common carrier sóng mang truyền thông chung continuous carrier sóng mang liên tục CSMA (carriersense multiple access) sự đa truy nhập cảm biến sóng mang CSMA/CA (carriersense multiple access with collision avoidance) đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột CTE (carrierterminal equipment) thiết bị đầu cuối sóng mang data carrier sóng mang dữ liệu Data Carrier Detect (DCD) phát hiện sóng mang số liệu data carrier detect (DCD) sự tách sóng mang dữ liệu data carrier detector (DCD) bộ dò sóng mang dữ liệu DCD (datacarrier detect) sự tách sóng mang dữ liệu DCD (datacarrier detector) bộ dò sóng mang dữ liệu digital carrier module môđun sóng mang số Digital Carrier Module (DCM) môđun sóng mang số digital loop carrier sóng mang vòng số discrete carrier sóng mang gián đoạn Double – Sideband Suppressed Carrier (DSSC) sóng mang triệt hai biên Double Sideband Full Carrier (DSBFC) sóng mang đầy đủ hai dải biên Double Sideband Suppressed Carrier (DSBFC) sóng mang nén hai dải biên excursion of the carrier-frequency sự sai lệch tần số sóng mang facsimile carrier sóng mang của các facximile floating carrier modulation sự điều chế sóng mang động FM carrier sóng mang điều tần FM carrier sóng mang FM frequency offset carrier offset sự lệch sóng mang frequency offset carrier offset sự xê dịch sóng mang frequency separation of the carrier sự sai lệch tần số của sóng mang full carrier sóng mang hoàn toàn high spectral density carrier sóng mang có mật độ lớn image carrier sóng mang hình information carrier sóng mạng thông tin inter-carrier spacing khoảng cách giữa sóng mang interfered-with carrier sóng mang bị nhiễu interfering carrier sóng mang nhiễu interfering signal carrier sóng mang của tín hiệu nhiễu interrupted carrier wave-ICW sóng mang bị cắt mạch keyed carrier sóng mang được thao tác local carrier sóng mang nội bộ long-haul carrier system hệ thống sóng mang tầm xa loss of carrier signal sự biến mất tín hiệu sóng mang luminance carrier sóng mang độ chói luminance carrier output đầu ra sóng mang độ chói main carrier sóng mang chính main carrier frequency tần số của sóng mang chính major carrier sóng mang chính mean carrier frequency tần số sóng mang trung bình modulated carrier sóng mang đã điều biến modulated carrier sóng mang điều chế modulated carrier sóng mang được biến điệu modulation depth of the sub-carrier độ sâu biến điệu của sóng mang con modulation depth of the sub-carrier mức biến điệu của sóng mang con Multi-Carrier Modulation (MCM) điều chế đa sóng mang multi-channel carrier sóng mang nhiều kênh multi-destination carrier sóng mang đến nhiều nơi multidestination carrier sóng mang nhiều địa chỉ Multiple Channel Per Carrier (MCPC) đa kênh trên một sóng mang multiplex carrier telephony điện thoại sóng mang ghép kênh network carrier sóng mang của mạng nominal carrier frequency tần số sóng mang danh định normal sound carrier sóng mang âm bình thường offset carrier system hệ sóng mang dịch vị on-plus-one carrier system hệ sóng mang một cộng một open-wire carrier system hệ thống sóng mang dây trần optical carrier sóng mang quang Optical Carrier level-n (OC-n) (OC-N) Sóng mang quang mức (OC-n) peak modulation of the main carrier sự biến điệu đỉnh của sóng mạng chính phase coherent carrier frequency tần số sóng mạng pha nhất quán phase inversion of the carrier wave sự đảo ngược pha của sóng mạng phase modulation of carrier sự biến điệu pha của sóng mang picture carrier sóng mang hình picture carrier filter bộ lọc sóng mang hình pilot carrier sóng mạng hướng dẫn pilot carrier sóng mang thử pulse carrier sóng mang xung pulsed non-sinusoidal carrier sóng mang động không hình Sin quadrature carrier sóng mang phép cầu phương quadrature carrier sóng mang phép vuông pha radiated carrier power công suất sóng mang bức xạ Radio Common Carrier (RCC) sóng mang vô tuyến chung radio-frequency carrier sóng mang vô tuyến điện received carrier level mức thu nhận của sóng mang Receiver Carrier Detector (RCD) bộ tách sóng mang máy thu reduced carrier sóng mang (bị) giảm reduced carrier single-side band emission sự phát xạ sóng mang giảm bớt reduced carrier system hệ thống sóng mang thu hẹp reduction in carrier level during modulation sự khử nhạy mức sóng mang trong biến điệu Remote Carrier Module (RCM) môđun sóng mang đầu xa repeater carrier station trạm sóng mang chuyển tiếp repeater carrier station trạm tăng âm sóng mang residual carrier sóng mang còn dư residual deviation (ofa carrier) sự lệch hướng còn dư (của sóng mang) residual sub-carrier sóng mang phụ còn dư residual sub-carrier sóng mang phụ còn sót RF carrier sóng mang RF second carrier pulse giây xung sóng mang second sound carrier giấy sóng mang âm separate sound carrier sóng mang âm bị tách rời separation of carrier frequencies sự phân tách tần số sóng mang signal carrier sóng mang của tín hiệu signal carrier sóng mang tín hiệu Signal Conditioning Carrier (SCC) sóng mang điều tiết tín hiệu Signal Conditioning Carrier System (SCCS) hệ thống sóng mang điều tiết tín hiệu Single – Carrier Modulation (SCM) điều chế một sóng mang Single – Channel – Per – Carrier (SCPC) mỗi kênh một sóng mang single channel carrier sóng mang kênh đơn (vô tuyến vũ trụ) single channel per carrier hệ kênh đơn trên sóng mang single channel per carrier một kênh mỗi sóng mang single-channel carrier sóng mang kênh đơn Single-Sideband Suppressed Carrier (SSBSC) đơn biên không có sóng mang sound carrier sóng mang âm thanh spectrum of the modulator sub-carrier phổ của sóng mang phụ được biến điệu stable carrier sóng mang được ổn định Sub Carrier (SC) sóng mang phụ sub-carrier sóng mang con sub-carrier amplitude biên độ sóng mang phụ sub-carrier channel đường kênh sóng mang con Sub-Carrier Frequency Modulation (SCFM) điều tần sóng mang phụ sub-carrier level mức của sóng mang con sub-carrier monitoring instrument máy kiểm soát sóng mang phụ sub-carrier monitoring instrument máy kiểm tra sóng mang phụ sub-carrier signal tín hiệu sóng mang con suppressed carrier sóng mang (bị) triệt suppressed carrier system hệ triệt sóng mang suppressed carrier transmission sự truyền triệt sóng mang suppressed carrier transmitter máy phát triệt sóng mang suppression of the sub-carrier sự triệt sóng mang phụ suppression of the sub-carrier sự xóa sóng mang phụ teconditioned carrier sóng mang phục hồi telegraph carrier sóng mang điện báo telephone carrier current dòng sóng mang điện thoại telephony carrier sóng mang của điện thoại television carrier power công suất sóng mang thị tần television carrier power công suất sóng mang video video carrier sóng mang hình vision carrier sóng mang hình zero carrier sóng mang zero zero carrier sóng mang số không

Chuyên mục: Hỏi Đáp