Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

– HOME – VỀ TRANG ĐẦU

CONN”S CURENT THERAPY 2016 – ANH-VIỆT

150 ECG – 150 ĐTĐ – HAMPTON – 4th ED.

Bạn đang xem: Bureaucratic là gì

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

*

A bureaucracy is a large organization that uses a particular system of administration. This system is characterized by a hierarchy of authority, a division of duties, strict rules of operation and documentation of actions performed. Bureaucracies are most often associated with governments, but any large entity, such as a corporation or school district, can be bureaucratic in nature. Terms such as “bureaucracy” and “bureaucrat,” which refers to an official in a bureaucracy, are often used with negative connotations because some people believe that this system of administration includes excessive and unnecessary regulation, inefficiencies and waste.
Quan liêu là một tổ chức lớn mà sử dụng một hệ thống quản trị hành chính đặc biệt. Hệ thống này được đặc trưng bởi một tầng bậc quyền lực, một sự phân công nhiệm vụ, các quy định nghiêm ngặt về hoạt động và báo cáo thành văn bản các hoạt động đã được thực hiện. Tệ quan liêu thường liên kết với các chính phủ, nhưng bất kỳ một thực thể lớn nào, chẳng hạn như một công ty hay trường học, có thể mang bản chất quan liêu. Nững thuật ngữ như “tệ quan liêu” và “kẻ quan liêu”, mà đề cập đến một quan chức trong bộ máy quan liêu, thường được sử dụng với ý nghĩa tiêu cực vì một số người tin rằng hệ thống quản lý này bao gồm các quy định quá mức và không cần thiết, không hiệu quả và lãng phí.
This type of organization has what is known as a vertical pyramid power structure, with many more offices, bureaus and employees located at the base, or the service level, than there are at the top, or the management level. The offices and workers at the lower levels typically are subject to rules and regulations that dictate how they must function. Many of the actions that they take must be documented so that a record of what was done can be made available to the offices and administrators at higher levels of the bureaucracy.
Loại hình tổ chức này có cấu trúc được biết đến với tên gọi là cấu trúc quyền lực kim tự tháp thẳng đứng, với nhiều chức vụ, phòng ban, và nhân viên ở cơ sở, hoặc cấp sự vụ, nhiều hơn ở chóp đỉnh, hoặc cấp quản lý. Các văn phòng và nhân viên ở các cấp thấp hơn thường là tuân thủ các quy tắc và quy định yêu cầu họ phải hoạt động như thế nào. Nhiều trong số các hành động mà họ thực hiện phải được ghi chép sao cho văn bản ghi lại những gì họ đã thực hiện có thể được cung cấp cho cơ quan và cán bộ quản lý ở các cấp độ cao hơn của bộ máy hành chính này.

*

The benefits of a bureaucracy include the ability to manage a large, complex organization in an orderly manner. Rules and regulations can be helpful to ensure that a large number of similar entities — those at the base — operate in the same way. Having supervisory offices and higher levels of management provides oversight and allows the customers, citizens or whoever is being served to appeal to a higher authority than those at the service level.

Xem thêm: Địa Chỉ Cư Trú Là Gì – Phân Biệt Cư Trú, Tạm Trú, Thường Trú, Lưu Trú

Những lợi ích của bộ máy quan liêu bao gồm khả năng quản lý một tổ chức lớn, phức tạp một cách có trật tự. Quy tắc và các quy định có thể hữu ích để đảm bảo rằng một số lượng lớn các đơn vị tương tự nhau – những đơn vị cơ sở – hoạt động theo cùng một cách. Có cơ quan giám sát và các cấp quản lý cao hơn tạo ra sự giám sát và cho phép các khách hàng, các công dân hoặc bất cứ ai đang được phục vụ kháng cáo đến cơ quan có thẩm quyền cao hơn so với những người ở cấp độ sự vụ.
Bureaucracies are often criticized, however, because they sometimes can be inefficient or wasteful. Communication between offices or levels of authority can be essential, so a lack of communication can result in a failure to function properly. Getting things done in a bureaucracy is often complicated by so-called red tape — paperwork and other regulations that might be considered tedious, redundant or even unnecessary. Similar or identical tasks might be performed multiple times at various levels or at different offices at the same level. Bureaucracies also are often slow to change or to implement changes.
Tuy nhiên, quan liêu thường bị chỉ trích, bởi vì đôi khi quan liêu có thể hoạt động không hiệu quả, lãng phí. Thông tin giữa các văn phòng hoặc cấp thẩm quyền có thể là rất cần thiết, do thiếu thông tin liên lạc nên có thể dẫn đến không thể hoạt động đúng đắn. Mọi việc được thực hiện trong bộ máy quan liêu thường phức tạp bởi cái gọi là tệ nạn bàn giấy – là thủ tục giấy tờ và các quy định khác mà có thể được coi là tẻ nhạt, dư thừa hoặc thậm chí không cần thiết. Các nhiệm vụ tương tự hoặc giống hệt nhau có thể được thực hiện trùng lặp ở các cấp độ khác nhau hoặc ở các cơ quan khác nhau cùng cấp. Quan liêu cũng thường chậm thay đổi hoặc chậm thực hiện thay đổi.
Critics often claim that bureaucracies can be made more efficient by shrinking, especially when it comes to governments. Less regulation of lower-level offices might allow them to be more adaptable to their own needs and situations, which might differ from those of other offices at the same level. Fewer levels of administration also might allow an organization to change more rapidly because approval for changes is needed from a smaller number of people or groups of people.

Xem thêm: Sua Loi Windows Media Player Encountered A Problem While Playing The File

Các nhà phê bình thường cho rằng các cơ quan nhà nước có thể chỉnh đốn hiệu quả hơn bằng cách thu hẹp lại, đặc biệt là khi nói đến chính phủ. Ít quy định hơn đối với cơ quan cấp dưới có thể cho phép họ thích nghi hơn với nhu cầu tình hình của chính họ, mà có thể khác nhau giũa các văn phòng cùng cấp. Ít cấp quản lý hơn cũng có thể cho phép một tổ chức để thay đổi nhanh hơn bởi vì việc chấp thuận thay đổi là cần thiết từ một số ít người hơn hay những nhóm nhỏ hơn.
Posted bynguyenquangat2:40 AM

*
*

►  2021(1) ►  January(1) ►  2020(5) ►  July(1) ►  June(1) ►  May(2) ►  February(1) ►  2019(2) ►  December(1) ►  March(1) ►  2018(23) ►  November(7) ►  October(2) ►  August(2) ►  July(1) ►  June(2) ►  May(1) ►  April(4) ►  February(1) ►  January(3) ►  2017(94) ►  December(9) ►  November(3) ►  October(1) ►  September(4) ►  August(13) ►  July(35) ►  June(9) ►  May(5) ►  April(1) ►  March(4) ►  February(9) ►  January(1) ►  2016(91) ►  November(19) ►  October(2) ►  September(4) ►  August(6) ►  July(20) ►  June(26) ►  May(9) ►  April(2) ►  March(2) ►  January(1) ►  2015(43) ►  November(9) ►  October(12) ►  August(1) ►  July(2) ►  June(8) ►  April(2) ►  March(4) ►  February(5) ►  2014(39) ►  November(3) ►  October(4) ►  July(1) ►  May(1) ►  April(1) ►  March(1) ►  January(28) ▼  2013(298) ►  December(23) ►  November(66) ►  October(1) ►  September(16) ►  August(20) ►  July(7) ►  June(17) ►  May(3) ►  April(7) ►  March(20) ▼  February(80) ▼  Feb 12(8) ►  January(38) ►  2012(686) ►  December(7) ►  November(6) ►  October(4) ►  September(3) ►  August(9) ►  July(122) ►  June(103) ►  May(71) ►  April(115) ►  March(91) ►  February(68) ►  January(87) ►  2011(1459) ►  December(116) ►  November(123) ►  October(156) ►  September(144) ►  August(94) ►  July(127) ►  June(36) ►  May(100) ►  April(105) ►  March(88) ►  February(235) ►  January(135) ►  2010(133) ►  December(11) ►  November(1) ►  October(10) ►  September(6) ►  August(7) ►  July(98)

Chuyên mục: Hỏi Đáp