Bộ Tài Chính (tiếng Anh: the Ministry of Finance) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về: Tài chính – ngân sách; hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác.

Bạn đang xem: Bộ tài chính tiếng anh là gì

Bộ Tài Chính

Khái niệm

Bộ Tài Chính trong tiếng Anh gọi là: the Ministry of Finance.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về: Tài chính – ngân sách.

(Bao gồm: Ngân sách nhà nước; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; các quĩ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tàichính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo qui định của pháp luật);

Hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lí nhà nước của bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Ngân sách nhà nước.

2. Vụ Đầu tư.

3. Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I).

4. Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

5. Vụ Chính sách thuế.

6. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Vụ Pháp chế.

9. Vụ Tổ chức cán bộ.

10. Vụ Thi đua – Khen thưởng.

11. Thanh tra.

12. Văn phòng.

13. Cục Quản lí công sản.

14. Cục Quản lí nợ và tài chính đối ngoại.

15. Cục Quản lí, giám sát bảo hiểm.

Xem thêm: Kraken Là Gì – Quái Vật Kraken Có Thật

16. Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán.

17. Cục Quản lí giá.

18. Cục Tin học và Thống kê tài chính.

19. Cục Tài chính doanh nghiệp.

20. Cục Kế hoạch – Tài chính.

21. Tổng cục Thuế.

22. Tổng cục Hải quan.

23. Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

24. Kho bạc Nhà nước.

25. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

26. Viện Chiến lược và chính sách tài chính.

27. Thời báo Tài chính Việt Nam.

28. Tạp chí Tài chính.

29. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Các tổ chức qui định từ khoản 1 đến khoản 25 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước; các tổ chức qui định từ khoản 26 đến khoản 29 là các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lí nhà nước thuộc bộ.

Vụ Ngân sách nhà nước có 5 phòng, Vụ Chính sách thuế có 5 phòng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp có 4 phòng, Vụ Đầu tư có 4 phòng, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có 4 phòng, Vụ Pháp chế có 5 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 4 phòng.

Cục Quản lí nợ và Tài chính đối ngoại có 9 phòng, Cục Quản lí giá có 6 phòng, Cục Quản lí công sản có 5 phòng, Cục Quản lí, giám sát bảo hiểm có 7 phòng, Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán có 5 phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp có 9 phòng, Cục Tin học và Thống kê tài chính có 8 phòng, Cục Kế hoạch – Tài chính có 10 phòng, Thanh tra Bộ có 11 phòng, Văn phòng Bộ có 6 phòng.

Xem thêm: Gallbladder Là Gì – Sức Khỏe Túi Mật Và Ống Mật

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và danh sách các tổ chức sự nghiệp khác thuộc bộ.

Chuyên mục: Hỏi Đáp