Chuyển đến Nội dung chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, chức vụ lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh 1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tiếng Anh là gì? Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì? Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì? 2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì? Bộ Công an tiếng Anh là gì? Bộ Ngoại giao tiếng Anh là gì? Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì? Bộ Tài chính tiếng Anh là gì? Bộ Công Thương tiếng Anh là gì? Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì? Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì? Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì? Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là gì? Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì? Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì? Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì? Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì? Bộ Y tế tiếng Anh là gì? Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là gì? Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là gì? Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là gì? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là gì? Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì? Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là gì? 3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì: Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì? Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì? Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì? Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì? Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì? Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là gì? Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì? 4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Thủ tướng Thường trực tiếng Anh là gì? Phó Thủ tướng tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Công an tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì ? Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Y tế tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là gì? Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là gì? Tổng Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là gì? Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là gì? Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì? Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là gì? 5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng Văn phòng Chủ tịch nước tiếng Anh là gì? Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tiếng Anh là gì? Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tiếng Anh là gì? Trợ lý Chủ tịch nước tiếng Anh là gì? 6.

Bạn đang xem: Bộ công an tiếng anh là gì

Xem thêm: Cw Là Gì – Câu Hỏi Thường Gặp

Xem thêm: Absorption Là Gì – Nghĩa Của Từ Absorption

Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì? Thanh tra Bộ tiếng Anh là gì? Tổng cục tiếng Anh là gì? Ủy ban tiếng Anh là gì? Cục tiếng Anh là gì? Vụ tiếng Anh là gì? Học viện tiếng Anh là gì? Viện tiếng Anh là gì? Trung tâm tiếng Anh là gì? Ban tiếng Anh là gì? Phòng tiếng Anh là gì? Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì? Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì? Vụ Hợp tác quốc tế tiếng Anh là gì? 7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ Thứ trưởng Thường trực tiếng Anh là gì? Thứ trưởng tiếng Anh là gì? Tổng Cục trưởng tiếng Anh là gì? Phó Tổng Cục trưởng tiếng Anh là gì? Phó Chủ nhiệm Thường trực tiếng Anh là gì? Phó Chủ nhiệm tiếng Anh là gì? Trợ lý Bộ trưởng tiếng Anh là gì? Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì? Phó Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì? Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì? Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì? Cục trưởng tiếng Anh là gì? Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì? Vụ trưởng tiếng Anh là gì? Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì? Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì? Phó Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì? Viện trưởng tiếng Anh là gì? Phó Viện trưởng tiếng Anh là gì? Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì? Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì? Trưởng phòng tiếng Anh là gì? Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì? Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì? Chuyên viên chính tiếng Anh là gì? Chuyên viên tiếng Anh là gì? Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì? Thanh tra viên chính tiếng Anh là gì? Thanh tra viên tiếng Anh là gì? 8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì? Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì? Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì? Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì? Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì? Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì? Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là gì? Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì? Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì? 9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …) Văn phòng tiếng Anh là gì? Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì? Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì? Cục trưởng tiếng Anh là gì? Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì? Vụ tiếng Anh là gì? Vụ trưởng tiếng Anh là gì? Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì? Ban tiếng Anh là gì? Trưởng Ban tiếng Anh là gì? Phó Trưởng Ban tiếng Anh là gì? Chi cục tiếng Anh là gì? Chi cục trưởng tiếng Anh là gì? Chi cục phó tiếng Anh là gì? Phòng tiếng Anh là gì? Trưởng phòng tiếng Anh là gì? Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì? 10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc Thủ đô Hà Nội tiếng Anh là gì? Thành phố tiếng Anh là gì? Tỉnh tiếng Anh là gì? Quận, Huyện tiếng Anh là gì? Xã tiếng Anh là gì? Phường tiếng Anh là gì? Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là gì? Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) tiếng Anh là gì? – UBND xã Mễ Trì tiếng Anh là gì? – UBND phường Tràng Tiền tiếng Anh là gì? Sở tiếng Anh là gì? Ban tiếng Anh là gì? Phòng (trực thuộc UBND) tiếng Anh là gì? Thị xã, Thị trấn tiếng Anh là gì?: 11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì? – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì? – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếng Anh là gì? – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếng Anh là gì? – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tiếng Anh là gì? – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng tiếng Anh là gì? – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền tiếng Anh là gì? Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì? Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì? Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì? Giám đốc Sở tiếng Anh là gì? Phó Giám đốc Sở tiếng Anh là gì? Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì? Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì? Chánh Thanh tra tiếng Anh là gì? Phó Chánh Thanh tra tiếng Anh là gì? Trưởng phòng tiếng Anh là gì? Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì? Chuyên viên cao cấp tiêng Anh là gì? Chuyên viên chính tiếng Anh là gì? Chuyên viên tiếng Anh là gì?

Chuyên mục: Hỏi Đáp