Bạn đang xem: Blank là gì

Để trống, để trắng (tờ giấy…) a blank page một trang để trắng a blank cheque một tờ séc để trống a blank space một quãng trống
Trống rỗng; ngây ra, không có thần (cái nhìn…) a blank existence một cuộc đời trống rỗng a blank look cái nhìn ngây dại his memory is completely blank on the subject về vấn đề đó anh ta không nhớ được tí gì
Không nạp chì (đạn); giả blank cartridge đạn không nạp chì blank window cửa sổ giả

Hoàn toàn tuyệt đối blank silence sự yên lặng hoàn toàn blank despair nỗi thất vọng hoàn toàn

Chỗ để trống, khoảng trống, gạch để trống to fill the blank điền vào những chỗ để trống

Nỗi trống trải what a blank such a life is! cuộc sống như vậy thật trống rỗng quá!

Hình thái từ

Ved : blanked Ving: blanking Adj : blanker , blankest Adv : blankly
khoảng trắng blank after khoảng trắng theo sau blank deleter bộ hủy khoảng trắng blank deleter thiết bị hủy khoảng trắng
khoảng trống embedded blank khoảng trống được nhúng embedded blank khoảng trống không được nhúng ignore blank lờ đi khoảng trống inter-word blank khoảng trống giữa các từ

Xem thêm: Procedure Là Gì – Nghĩa Của Từ : Procedure

để trống blank record bản ghi để trống blank skylight cửa mái (để) trống blank table bảng kê để trống
phôi beam blank phôi thanh (thép hình) blank mold turnover sự quay đổ khuôn phôi blank mould turnover sự quay đổ khuôn phôi blank production shop phân xưởng chuẩn bị phôi blank table bàn phôi mẫu blank tear vết xước phôi mẫu blank washer máy rửa phôi forged blank phối thép gear blank phôi bánh răng round blank phôi tròn screw blank phôi vít wheel blank phôi bánh răng

rỗng blank arcade chuỗi cuốn rỗng blank arch vòm rỗng blank binder binder rỗng blank cell ô rỗng blank character ký tự rỗng blank sequence chuỗi rỗng blank-and-burst message thông báo trống rỗng-chùm khối Insert Blank chèn một trường rỗng

trắng blank after khoảng trắng theo sau blank arcade chuỗi cuốn trang trí blank card phiếu trắng blank card thẻ trắng blank character ký tự trắng blank column cột trắng blank deleter bộ hủy khoảng trắng blank deleter thiết bị hủy khoảng trắng blank diskette đĩa (mềm) trắng blank diskette đĩa mềm trắng blank door cửa giả (trang trí) blank door cửa giả trang trí blank endorsement ký hậu để trắng blank film phim (màng) trắng blank line dòng trắng blank presentation bản trình bày trắng blank space khoảng trắng blank tape băng trắng blank web page trang web trống
trống blank cell ô trống blank character ký tự trống blank column cột trống blank column detection phát hiện cột trống blank database cơ sở dữ liệu trống blank diskette đĩa (mềm) trống blank endorsement bối thư trống blank form khuôn trống blank form mẫu biểu trống blank gap khoảng trống blank groove rãnh trống blank level mức trống blank line dòng trống blank lines dòng trống blank magnetic tape băng từ trống blank medium môi trường trống blank medium phương tiện trống blank medium vật trữ tin trống blank record bản ghi để trống blank skylight cửa mái (để) trống blank space khoảng trống blank table bảng kê để trống blank tape băng trống blank ticket phiếu trống blank web page trang web trống blank window cửa sổ trong trí blank-and-burst message thông báo trống rỗng-chùm khối embedded blank khoảng trống được nhúng embedded blank khoảng trống không được nhúng ignore blank lờ đi khoảng trống inter-word blank khoảng trống giữa các từ
chừa trống blank back bill of lading vận đơn chừa trống mặt lưng blank bill of lading vận đơn chừa trống blank space chỗ chừa trống endorse in blank bối thự chừa trống
giấy khống chỉ
phần để trống
phiếu chừa trống (để điền vào)
trắng application blank đơn xin để trắng blank back B/L vận đơn trắng lưng blank page trang trắng blank paper giấy trắng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective bare , barren , clean , empty , fresh , new , pale , plain , spotless , uncompleted , unfilled , unmarked , untouched , unused , vacant , vacuous , virgin , virginal , void , white , deadpan , dull , fruitless , hollow , immobile , impassive , inane , inexpressive , inscrutable , lifeless , masklike , meaningless , noncommittal , poker-faced , stiff , stupid , uncommunicative , unexpressive , vague , at a loss , awestruck , bewildered , confounded , confused , dazed , disconcerted , muddled , nonplussed , stupefied , uncomprehending , wonderstruck , complete , downright , out-and-out , outright , perfect , regular , sheer , straight-out , thorough , total , unconditional , unqualified , clear , pokerfaced , empty-headed

Xem thêm: Sửa Lỗi Cách Chữ Trong Word, Sửa Lỗi Nhảy Cách Chữ Trong Word

noun abyss , cavity , chasm , emptiness , gap , gulf , hiatus , hole , hollow , hollowness , interstice , interval , lacuna , nihility , nothingness , nullity , omission , opening , preterition , pretermission , skip , tabula rasa , vacancy , vacuity , vacuum , void , womb , annul , bare , blind , break , clean , clear , colorless , empty , expression , form , fruitless , frustrate , idle , muddled , scoreless , shot , space , unfilled , vacant

Chuyên mục: Hỏi Đáp