Tôi đang đứng trực tiếp ngay dưới một trong những trạm xe lửa đông nhất Sydney.

Bạn đang xem: Below là gì

FVDP thienmaonline.vnetnamese-English Dictionary Và 11 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn
par · phía dưới · bên dưới · dưới đây · không xứng đáng · sau đây · thấp hơn · ở bên dưới · ở dưới thấp · ở phía dưới · hạ
Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å. system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

As the 12 figures As the 12 figures take their turns at the windows, two by two, they seem to survey the crowd below .

From Mont Vélan, the first high summit east From Mont Vélan, the first high summit east of St Bernard Pass, the chain rarely goes below 3000 metres and contains many four-thousanders such as Matterhorn or Monte Rosa.

In East Antarctica, the ice sheet rests on a major land In East Antarctica, the ice sheet rests on a major land mass, while in West Antarctica the bed can extend to more than 2,500 m below sea level.

Modify your Modify your tracking code to include the content group parameter and value as shown in the example below :

Maxwell observed that the specific heat capacity of H2 Maxwell observed that the specific heat capacity of H2 unaccountably departs from that of a diatomic gas below room temperature and begins to increasingly resemble that of a monatomic gas at cryogenic temperatures. of a monatomic gas at cryogenic temperatures.

The Welsh Mountain sheep is usually white with a white The Welsh Mountain sheep is usually white with a white face with no wool on forehead or cheeks and white legs with no wool below the joint.

Create a new Geographical Data Set following the example below to hold your mapping of Criteria IDs to sales regions.
Anh nói là đáng lẽ bây giờ ông ấy phải đi lại được cơ mà support.google support.google

Xem thêm: Jitter Là Gì – Nghĩa Của Từ Jitter

Examples of an MPDG are described below : An example is Natalie Portman”s character in the mothienmaonline.vne Garden State (2004), written and directed by Zach Braff. State (2004), written and directed by Zach Braff.
Chúng tôi sẽ nhớ anh đấy.Chúc may mắn với lũ trẻ nhé. Tôi hạ được tên trùm, làm sao lũ trẻ có thể khó hơn nữa? jw2019 jw2019
Compare what the Bible foretold with the recent reports quoted below , and then judge for yourself.

The Keio Line concourse is located The Keio Line concourse is located to the west of the Odakyu line concourse, two floors below ground level under Keio department store.

It is likely that they cruised slowly below the surface of the water, using their long flexible neck to move their head into position to snap up unwary fish or cephalopods. neck to move their head into position to snap up unwary fish or cephalopods.

Phải chăng con đã nguyền rủa mọi người xung quanh cũng như chính mình? jw2019 jw2019
Bear in mind that the policies below apply in addition to the standard Google Ads policies for data collection and use. data collection and use.

Có đấy.Hãy tìm kiếm những người trong chúng ta ai tắt điện thoại trong khoảng thời gian Ross ở Turin OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
If you don”t see your browser below , go to the “Help” section of your browser and look for information on how to change your browser’s homepage. for information on how to change your browser’s homepage.
Tìm 225 câu trong 12 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

Administratorus, FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary, FVDP-thienmaonline.vnetnamese-English-Dictionary, thienmaonline.vnResearch, Guest, FVDP thienmaonline.vnetnamese-English Dictionary, thienmaonline.vn Research, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, support.google, thienmaonline.vnMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

belostomatid belostomatid essence Belostomatidae belovad daughter beloved below belt belt of land belt purse belt waist belting Belton Lake belts beltway beluga whale

Xem thêm: Cytokine Là Gì – Hội Chứng Giải Phóng Cytokine Crs

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp