Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (tiếng Anh: Foreign bank branch) là một hình thức của tổ chức tín dụng nước ngoài. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ theo nguyên tắc và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Foreign bank branch)

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Foreign bank branch.

Bạn đang xem: Bank branch là gì

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 qui định như sau: “Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.”

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam

Quyền tự chủ hoạt động

– Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

– Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp với qui định của pháp luật.

Xem thêm: Ci/cd Là Gì – Ci, Cd Và Devops Là Gì

Quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

– Ngân hàng nước ngoài quyết định cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với pháp luật của nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính và qui định pháp luật về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

– Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đại diện cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước pháp luật, là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo quyền, nghĩa vụ phù hợp với qui định pháp luật.

Xem thêm: 50+ Thuật Ngữ Chuyên Ngành Lái Xe Nâng Tiếng Anh Là Gì

– Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tham gia quản trị, điều hành tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác và không được đồng thời làm Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam của ngân hàng nước ngoài.

– Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định. Người dự kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bổ nhiệm. 

– Trường hợp một ngân hàng nước ngoài có hai hoặc nhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam và thực hiện chế độ tài chính, hạch toán, báo cáo hợp nhất thì ngân hàng nước ngoài phải ủy quyền cho một Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. (Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010)

Chuyên mục: Hỏi Đáp