Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to assist
assisting
assisted
assistassist hoặc assistest¹assists hoặc assisteth¹assistassistassist
assistedassisted hoặc assistedst¹assistedassistedassistedassisted
will/shall² assistwill/shall assist hoặc wilt/shalt¹ assistwill/shall assistwill/shall assistwill/shall assistwill/shall assist
assistassist hoặc assistest¹assistassistassistassist
assistedassistedassistedassistedassistedassisted
were to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assist
assistlet’s assistassist

Bạn đang xem: Assist là gì

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Tài Sản Ròng Là Gì – Cách Tín Giá Trị Tài Sản

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to assist
assisting
assisted
assistassist hoặc assistest¹assists hoặc assisteth¹assistassistassist
assistedassisted hoặc assistedst¹assistedassistedassistedassisted
will/shall² assistwill/shall assist hoặc wilt/shalt¹ assistwill/shall assistwill/shall assistwill/shall assistwill/shall assist
assistassist hoặc assistest¹assistassistassistassist
assistedassistedassistedassistedassistedassisted
were to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assist
assistlet’s assistassist

Xem thêm: Pointer Là Gì – Tổng Quan Về Pointers Trong C/c++

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp