Tài sản (tiếng Anh: Assets) là một bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính, tượng trưng cho một nguồn lực kinh tế mà cá nhân hay công ty có quyền và lợi ích hợp pháp mà các cá nhân hay doanh nghiệp khác không có.

Bạn đang xem: Asset là gì

Tài sản (Assets)

Khái niệm

Tài sản trong tiếng Anh là Assets.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 01) định nghĩa “tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai”. Định nghĩa này cho thấy có sự khác biệt giữa quy định của luật pháp và quy định của kế toán về tài sản.

Trên phương diện pháp lí, tài sản của một doanh nghiệp phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó, tuy nhiên trên phương diện kế toán, tài sản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp không nhất thiết phải thuộc quyền sở hữu, mà chỉ cần thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp đó nhằm đáp ứng yêu cầu “coi trọng bản chất hơn hình thức” của kế toán.

Xem thêm: Khái Niệm Và đặc điểm Công Ty Cổ Phần Là Gì

Phân loại tài sản

Tài sản được trình bày trên bảng cân đối kế toán theo tính thanh khoản giảm dần và được chia thành hai hạng mục cơ bản: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn (Short-term assets) là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thường bao gồm tiền và các tài khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, nợ phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác.

Ví dụ: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang báo cáo số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 chỉ là 89,5 tỉ đồng trong khi các khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kì hạn và các khoản cho công ty con vay có thời hạn không quá 3 tháng) lên tới 331,2 tỉ đồng.

Xem thêm: Concern Là Gì

Tài sản dài hạn (Long-term assets) là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trên một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Tài sản dài hạn của doanh nghiệp thường bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính, đầu tư dài hạn và các khoản trả trước dài hạn.

Ví dụ: Một doanh nghiệp thường có tài sản cố định hữu hình như nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, thiết bị sản xuất, thiết bị quản lí, phương tiện vận tải,… Mặt khác, các loại tài sản cố định vô hình thường bao gồm: quyền sửu dụng đất, nhãn hiệu thương mại, sáng chế, phần mềm máy tính,…

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Báo cáo tài chính phân tích – dự báo và định giá, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Chuyên mục: Hỏi Đáp