Thực sự, thực tế, có thật actual capital vốn thực có an actual fact sự việc có thật
Hiện tại, hiện thời; hiện nay actual customs những phong tục hiện thời in the actual state of Europe trong tình hình hiện nay ở Châu Âu
thực tế actual construction period thời hạn thi công thực tế actual construction time thời gian thi công thực tế actual construction time thời gian xây dựng thực tế actual construction time effective thời hạn thi công thực tế actual cost giá thành thực tế actual cost giá thực tế actual cost price giá thành thực tế actual damage thiệt hại thực tế actual deflection độ võng thực tế actual deviation độ lệch thực tế actual dimension kích thước thực tế actual displacement độ dịch chuyển thực tế actual drilling time thời gian khoan thực tế actual error sai số thực tế actual error SID sai số thực tế actual flight path đường bay thực tế actual GNP GNP thực tế actual income doanh thu thực tế actual load tải trọng thực tế actual loading sự gia tải thực tế actual loading tải trọng thực tế actual measurement sự đo thực tế actual parameter số thực tế actual price giá thực tế actual size kích thước thực tế actual status tình trạng thực tế actual Strength cường độ thực tế actual Strength độ bền thực tế actual switch point mũi lưỡi ghi thực tế actual tooth spacing on pitch circle bước răng thực tế trên vòng tròn lăn actual value giá trị thực tế actual velocity vận tốc thực tế actual weight trọng lượng thực tế actual work công thực tế actual working pressure áp suất làm việc thực tế Frog point, Actual mũi tâm ghi thực tế Switch point, Actual mũi lưỡi ghi thực tế

Kinh tế

hiện hành
hiện tại
thực tế actual balance sai ngạch thực tế actual balance số dư thực tế actual budget ngân sách thực tế actual buyer người mua thực tế actual carrier người nhận chở thực tế actual cash value giá trị hiện kim thực tế actual cash value giá trị tiền mặt thực tế actual cost giá thành thực tế actual cost phí tổn thực tế actual cost price giá thành thực tế actual damage tổn thất thực tế actual debts nợ thực tế actual delivery giao (hàng) thực tế actual delivery giao hàng thực tế actual demand nhu cầu thực tế actual distribution cost phí tổn phân phối thực tế actual exchange rate hối suất thực tế actual expenditure chi xuất thực tế actual flying time thời gian bay thực tế actual gross national product tổng sản phẩm quốc dân thực tế actual gross national product tổng sản phẩm quốc gia thực tế Actual Gross Weight trọng lượng gộp thực tế (trọng lượng hàng cộng cả bao bì) actual income thu nhập thực tế actual inputs đầu vào thực tế actual interest income thu nhập lãi thực tế actual liabilities nợ thực tế actual needs nhu cầu thực tế actual net weight trọng lượng ròng thực tế actual net weight trọng lượng tịnh thực tế actual price giá thực tế actual price giá mua thực tế actual production sản xuất thực tế actual progress of the works tiến độ thực tế của công trình actual purchase price giá mua thực tế actual quality chất lượng thực tế actual rate of wastage and obsolescence tỉ lệ hao hụt và loại bỏ thực tế actual supply cung cấp thực tế actual tare trọng lượng bì thực tế actual value giá trị thực tế actual weight trọng lượng thực tế date of actual use ngày sử dụng thực tế
trước mắt

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective absolute , authentic , categorical , certain , concrete , confirmed , definite , factual , for real , genuine , hard , honest injun , honest to god , indisputable , indubitable , kosher * , physical , positive , realistic , substantial , substantive , sure enough , tangible , true , truthful , undeniable , unquestionable , verified , current , exact , existent , extant , live , living , original , prevailing , bona fide , good , real , undoubted , de facto , definitive , legitimate , literal , material , objective , official , present , right , sure , unadulterated , veritable

Từ trái nghĩa

adjective counterfeit , false , fictitious , imaginary , legendary , pretended , unreal , hypothetical , nominal , past , reputed , theoretical , potential
Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Actual »

Từ điển: Thông dụng | Toán & tin | Kỹ thuật chung | Kinh tế | Cơ – Điện tử | Xây dựng

Chuyên mục: Hỏi Đáp