2 Thông dụng2.1 Phó từ2.2 Giới từ2.3 Ngoại động từ2.4 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Xây dựng3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /ə”baʊt/

Thông dụng

Phó từ

Xung quanh, quanh quẩn, đây đó, rải ráche is somewhere aboutanh ta ở quanh quẩn đâu đó Đằng sauabout turn!đằng sau quay Khoảng chừng, gầnabout fortykhoảng 40it is about two o”clockbây giờ khoảng chừng hai giờ Vòngto go a long way aboutđi đường vòng xa

Giới từ

Vềto know much about Vietnambiết nhiều về Việt Namwhat shall we write about?chúng ta sẽ viết về cái gì bây giờ? Quanh quất, quanh quẩn đây đó, rải rácto walk about the gardenđi quanh quẩn trong vườn Xung quanhthe trees about the pondcây cối xung quanh ao Khoảng chừng, vào khoảngabout nightfallvào khoảng chập tối Bận, đang làm (gì…)he is still about ithắn hãy còn bận làm việc đóto go about one”s workđi làm Ở (ai); trong người (ai), theo với (ai)I have all the documents about metôi có mang theo đầy đủ tài liệu There”s something nice about him Ở anh ta có một cái gì đó hay hay

Ngoại động từ

Lái (thuyền…) theo hướng khác

Cấu trúc từ

about and about(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rất giống nhau to be aboutbận (làm gì)Đã dậy được (sau khi ốm)Có mặt about rightđúng, đúng đắnTốt, được to be about tosắp, sắp sửathe train is about to startxe lửa sắp khởi hànhman about towntay ăn chơi, tay giao thiệp rộngwhat are you about?anh muốn gì?, anh cần gì?(từ hiếm,nghĩa hiếm) anh đang làm gì đấy? what about?Xem what

Chuyên ngành

Toán & tin

độ, chừng; xung quanh; nói về, đối vớiabout five per centchừng trăm phần trăm

Xây dựng

về

Kỹ thuật chung

khoảng

Kinh tế

chừng độ chừng vào khoảng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adverbaround , back , backward , in reverse , round , anyhow , any which way , here and there , almost , nearly , roughly , backwards , rearward prepositionalmost , approximately , in general , in the ball park , in the neighborhood , nearly , practically , pretty nearly , roughly , apropos , as concerns , as respects , dealing with , in connection with , in relation to , in respect to , referring to , regarding , relative to , touching , touching on , adjacent , beside , nearby , around , encircling , round , surrounding , through , throughout , active , anent , as regards , astir , circa , concerning , in re , near , respecting , some

Từ trái nghĩa

prepositionafar , away , distant , far , remote

Chuyên mục: Hỏi Đáp