Download mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2021 file word Update 06/2024

Bản kiểm điểm đảng viên là loại văn bản khá phổ biến đối với các cán bộ Đảng viên vào dịp cuối năm. Thông qua bản này, các cán bộ có thể tự nhìn nhận lại một năm qua mình đã hoạt động như thế nào, có những thành tích và khuyết điểm gì cần khắc phục. Để thực hiện được bản kiểm điểm cá nhân trước tiên chúng ta cần biết được mẫu bản kiểm điểm như thế nào cũng như những hướng dẫn và cách trình bỳ cụ thể. Dưới đây là mẫu kiểm điểm đảng viên mới nhất 2020 file word bạn có thể tải về và tự thực hiện kiểm điểm theo mẫu nhanh và đơn giản nhất.

Tìm hiểu chi tiết về bản kiểm điểm đảng viên

Bản kiểm điểm Đảng viên là biểu mẫu tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên đánh giá chính bản thân, nêu lên quan điểm cá nhân và có được cái nhìn tổng quát nhất về hoạt động trong 1 năm. Nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục.

Bản tự kiểm điểm Đảng viên phải bao gồm những thông tin đầy đủ, chi tiết về bản thân người Đảng viên đồng thời cũng phải nêu cụ thể những tích cực cũng như hạn chế trong năm hoạt động vừa qua. Nội dung chính của bản kiểm điểm Đảng viên này phải thể hiện rõ tinh thần phê và tự phê cao, đồng thời cũng là dịp để những cá nhân, tổ chức Đảng có thể đánh giá được năng lực, nhìn nhận được những việc làm của bạn trong năm vừa qua. Thường thì bản kiểm điểm Đảng viên này sẽ được làm vào các quý, vào tổng kết nửa năm hoặc cuối năm tại các tổ chức có đảng viên công tác.

Tùy thuộc vào ngành nghề mà mỗi Đảng viên sẽ có những cách viết Bản kiểm điểm cuối năm khác nhau, nếu như Đảng viên nghỉ hưu viết về thành tích của mình ở nơi đang sống thì Đảng viên là giáo viên, sinh viên, cán bộ quản lý, tổng phụ trách, quân nhân, cán bộ y tế sẽ nói về ưu và khuyết điểm trong công việc ở chi bộ đang sinh hoạt. Dưới đây là một số mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm bạn có thể tham khảo cho cá nhân mình.

Download mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2020

Lưu ý:

Theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thì các đối tượng phải tự kiểm điểm và phê bình gồm Đảng viên trừ các trường hợp sau:

 • Đảng viên bị đình chỉ.
 • Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, các Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo hay quản lý, ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt thì phải kiểm điểm trước:

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…
 • Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện: kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên.

Với các Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, thì ngoài việc kiểm điểm trên còn có thể sẽ phải kiểm điểm ở nơi khác (nếu cần) do cấp có thẩm quyền quyết định.

ĐẢNG BỘ…………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ…………… ………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………………………………………… Ngày sinh:………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Đảng:.…………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .…………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:.……………………………………………………………………………………

Chi bộ:..…………………………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

Về tư tưởng chính trị..……………………………………………………………………………………..

 • Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM.
 • Việc chấp hành quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống: ………………………………………………………………..

 • Tinh thần và kết quả thực hiện tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.
 • Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
 • Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ……………………………………..

 • Tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 • Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức kỷ luật:…………………………………………………………………………………………….

 • Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
 • Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Hoàn thành nhiệm vụ
 • Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

 • Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
 • Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp:

……………………………………………………………………………………

– Đơn vị, cơ quan nơi công tác phân loại chất lượng

……………………………………………………………………………………

– Quyết định phân loại chất lượng của cấp có thẩm quyền:

……………………………………………………………………………………

Hà nội, ngày.…tháng….năm2015

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

……………………………………………………………………………………

Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………………………………………

Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày……tháng…..năm2015
T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Link tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên file word: Download tại đây>>

Bài viết đã được 35express cập nhập về những thông tin và link download mẫu bản kiểm điểm đảng viên một cách cụ thể.

Bạn có thể tham khảo thêm các từ khóa liên quan tới mẫu bản kiểm điểm đảng viên như sau: 2020, 2017, 2019, 2018, dự bị, chuyển sinh hoạt, sinh con thứ 3, 3 năm gần nhất, 6 tháng, công an, bị kỷ luật, hưu trí, sinh hoạt tạm thời, vi phạm điều lệ đảng, chấp hành, nghỉ hưu, nông thôn,…